จุดเด่นบัญชี

สะดวกสบาย

ธุรกรรมทำง่าย ทั้งฝาก ถอน หรือโอนเงินระหว่างบัญชี

benefit

บริหารบัญชีอุ่นใจ

หลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

benefit

เลือกออมได้ตามใจ

หลากหลายสกุลเงินที่รับฝากเลือกเปิดบัญชีสะสมทรัพย์ประจำ หรือกระแสรายวัน

ประเภทบัญชี

คุณสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit Account: FCD) ได้ใน 16 สกุลเงินหลัก ด้วยเงินฝากเริ่มต้น 5,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น

บัญชี FCD สำหรับนิติบุคคลไทย

บริหารรายรับรายจ่ายเงินสกุลต่างประเทศ และวางแผนการเงินสำหรับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บัญชี FCD สำหรับนิติบุคคลต่างชาติ

เหมาะสำหรับองค์กรธุรกิจที่ต้องการถือเงินสกุลต่างประเทศไว้ โดยไม่ต้องแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทในทันที

ข้อมูลเพิ่มเติม

สกุลเงินที่รับฝาก
 • ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD)
 • ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD)
 • หยวน (CNY)
 • ฟรังก์สวิส (CHF)
 • ยูโร (EUR)
 • ดอลลาร์แคนาดา (CAD)
 • ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP)
 • โครนเดนมาร์ก (DKK)
 • เยน (JPY)
 • โครนนอร์เวย์ (NOK)
 • ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)
 • โครนสวีเดน (SEK)
 • ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)
 • ริงกิตมาเลเซีย (MYR) เปิดได้เฉพาะนิติบุคคลไทยประเภทบัญชี DFCD
 • ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)
 • รูเปียอินโดนีเซีย (IDR) เปิดได้เฉพาะนิติบุคคลไทยประเภทบัญชี DFCD
การเปิดบัญชี
คุณสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศได้ง่ายๆ เพียงนำเอกสารประกอบการเปิดบัญชีไปติดต่อสาขาธนาคารที่ให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
สำหรับบริษัทหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

 • รายงานการประชุมของบริษัทที่ระบุความประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศกับธนาคาร โดยระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนามเปิดบัญชีและเงือนไขการสั่งจ่ายและปิดบัญชี
 • หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทรับรองถึงรายนามกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัท (ต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือน)
 • หนังสือบริคณห์สนธิ
 • บอจ.3 หนังสือรับรองตราประทับ หรือ บอจ.4 ในกรณีที่มีการจดทะเบียน แก้ไขเพื่มเติมและ/หรือมติพิเศษ
 • บอจ.5 ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นชุดปัจจุบัน (อายุไม่เกิน 1 เดือน)
 • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 • บัตรประจำตัวประชาชนของบุคคล ดังนี้
  • ผู้กระทำการแทนนิติบุคคลในการเปิดบัญชีและผู้มีอำนาจเซ็นสั่งจ่าย
  • ผู้มีรายชื่อตามหนังสือมอบอำนาจ
 • กรณีเป็นชาวต่างชาติที่ไม่ได้มีรายนามกรรมการตามหนังสือรับรองบริษัท 
  • หนังสือเดินทาง
  • ใบอนุญาตทำงาน/หนังสือรับรองจากสถานทูต  
  ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง หรือผู้ที่ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป
  • บุคคล ต้องแสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
  • นิติบุคคล ต้องแสดงทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ของนิติบุคคลนั้นต่อเป็นทอดๆ

โปรดเตรียมสำเนาเอกสารตามรายการข้างต้นพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราบริษัททุกหน้า และเตรียมเอกสารต้นฉบับมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

สำหรับบริษัทหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

 • รายงานการประชุมของบริษัทที่ระบุความประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศกับธนาคาร โดยระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนามเปิดบัญชีและเงื่อนไขการสั่งจ่าย และปิดบัญชี
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 • ข้อบังคับของบริษัท
 • หนังสือบริคณห์สนธิ
 • บัญชีรายชื่อผู้บริหาร
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • หนังสือมอบอำนาจและหนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้มีอำนาจลงนามไม่ใช่กรรมการของบริษัท)
 • บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้บริหารและผู้มีอำนาจเซ็นสั่งจ่าย
 • กรณีผู้ถือหุ้นถือหุ้นเกิน 25%
  • สำหรับบุคคลธรรมดา
   ใช้หลักฐาน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง
  • สำหรับนิติบุคคล
   ใช้หลักฐาน ได้แก่ รายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลนั้นต่อเป็นทอดๆ

เอกสารของบริษัททุกหน้าต้องได้รับการรับรองความถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐและรับรองโดยสถานทูตไทยประจำประเทศที่บริษัทจดทะเบียนจัดตั้ง ทั้งนี้ วันที่ออกเอกสารจนถึงวันหมดอายุต้องไม่เกิน 6 เดือน และเตรียมเอกสารต้นฉบับมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจ
และดูแลการเงินของคุณ

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจและดูแลการเงินของคุณ

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ