จุดเด่นบัญชี

benefit

ทุกที่ ทุกเวลา

ฝาก ถอน โอน จ่าย ได้อย่างคล่องตัวผ่านหลากหลายช่องทาง

benefit

เพิ่มค่าเงินให้งอกเงย

ดอกเบี้ยเพิ่มทุกวัน โอนเข้าบัญชีทุกๆ เดือนมิถุนายนและธันวาคม

benefit

สะดวก มั่นใจ

ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีได้ที่สาขา หรือช่องทางดิจิทัล

ข้อมูลเพิ่มเติม

การเปิดบัญชี
เปิดบัญชีด้วยเงินฝากเริ่มต้น 500 บาทขึ้นไป ให้คุณทำธุรกรรมการเงินประจำวันได้อย่างสะดวกสบาย ด้วยการฝากถอนไม่จำกัดจำนวนเงินและจำนวนครั้ง คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน และโอนเข้าบัญชีให้อัตโนมัติทุก 6 เดือน (มิถุนายน และธันวาคม) คุณสามารถตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี ได้ที่เคาน์เตอร์สาขา หรือบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่สมัครใช้บริการไว้กับธนาคาร เช่น บิซ ไอแบงก์กิ้ง และคอร์ปอเรช ไอแคช
เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
กรณีนิติบุคคล (บริษัทจำกัด/บริษัท มหาชน จำกัด)

 • เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับนิติบุคคล เช่น หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทรับรองฐานะนิติบุคคล รายนามหุ้นส่วนผู้จัดการ และอำนาจของหุ้นส่วนผู้จัดการ ซึ่งลงวันที่รับรองโดยเจ้าพนักงานไม่เกิน 1 เดือน
 • เอกสารแสดงตนและเอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนอื่นๆ
 • แบบ บอจ.3 หรือ บอจ.4
 • หนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้มีอำนาจในการถอนเงิน
 • เอกสารแสดงตนและเอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ของผู้รับมอบอำนาจถอนเงิน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนอื่นๆ
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชีกับธนาคาร และกำหนดอำนาจและเงื่อนไขในการสั่งจ่ายโดยผู้มีอำนาจลงนามรับรอง พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  
บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก
ขอแนะนำ บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก สำหรับลูกค้านิติบุคคล (Statement Savings) 

ให้คุณจัดการธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย

 • เปิดบัญชีได้ที่สาขาธนาคาร
 • รับสมุดประจำตัวบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบในการติดต่อทำธุรกรรมที่สาขาธนาคาร
 • รับดอกเบี้ยในอัตราเดียวกับบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ประเภทมีสมุดคู่ฝาก สำหรับลูกค้านิติบุคคล
 • ทำธุรกรรมทางการเงินผ่านเคาน์เตอร์สาขา* และบริการดิจิทัลแบงก์กิ้ง เช่น บิซ ไอแบงก์กิ้ง คอร์ปอเรช ไอแคช
 • ธนาคารจะจัดส่งใบแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Statement) ทางไปรษณีย์ทุกเดือน
 • ขอเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดส่ง และรอบระยะเวลาการออก Statement เป็นรายเดือน รายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ได้โดยยื่นความจำนงที่สาขาเจ้าของบัญชี

*ถอนเงินสดได้เฉพาะที่สาขาเจ้าของบัญชี

เอกสารแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก สำหรับลูกค้านิติบุคคล
การคุ้มครองเงินฝาก
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 บัญชีเงินฝากที่เป็นเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศทุกประเภทจะได้รับความคุ้มครองภายใต้ พ.ร.บ. สถาบันคุ้มครองเงินฝากในวงเงิน 1 ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝากเงิน ต่อ 1 สถาบันการเงิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สถาบันคุ้มครองเงินฝาก www.dpa.or.th

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจ
และดูแลการเงินของคุณ

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจและดูแลการเงินของคุณ

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ