จุดเด่นบริการ

สะดวก

ทางเลือกสำหรับบริษัทที่มีภาระในการสั่งจ่ายเช็คให้แก่คู่ค้าเป็นจำนวนมาก ลดภาระที่ต้องจัดเตรียมเช็ค

ลดต้นทุน

ประหยัดเวลา ลดภาระและค่าใช้จ่ายของกระบวนการออกเช็คและตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบได้

รัดกุม และตรวจสอบง่าย ด้วยการส่งข้อมูลผ่านระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลักษณะบริการ
  • ธนาคารช่วยจัดทำ Demand Draft ตามคำสั่งของลูกค้าผ่านระบบออนไลน์ และส่งมอบให้คู่ค้าหรือผู้ได้รับประโยชน์ตามข้อตกลง
  • ธนาคารมีบริการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย รวมถึงมีบริการแจ้งรายละเอียดให้ผู้รับเช็คทราบว่ามีเช็คสั่งจ่าย
  • บริษัทสามารถส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยเลือกใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ บริการคอร์ปอเรท ไอแคช และบริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate
Service Center (66) 0 2031 7888

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate Service Center (66) 0 2031 7888

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ