จุดเด่นบริการ

เพิ่มประสิทธิภาพ

ลดภาระและค่าใช้จ่าย ช่วยให้การจ่ายเงินของบริษัทมีประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

บริหารง่าย

กำหนดวันชำระเงินได้ สามารถแจ้งรายละเอียดการชำระเงินให้แก่ลูกค้าหรือคู่ค้าของบริษัท ผ่านทางโทรสาร อีเมล หรือ SMS ก่อนถึงวันชำระเงิน

ตรวจสอบได้

สามารถตรวจสอบรายงานการโอนเงินได้ง่ายผ่านระบบออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลักษณะบริการ
  • ธนาคารโอนเงินออนไลน์อัตโนมัติให้แก่คู่ค้าของบริษัทที่มีบัญชีกับธนาคารกรุงเทพได้อย่างรวดเร็วและตรงเวลา
  • สามารถส่งคำสั่งการโอนเงินให้ธนาคารผ่านช่องทางที่สมัครใช้บริการไว้ ได้แก่ บริการคอร์ปอเรท ไอแคช บริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง ไฟล์อัพโหลด หรือส่งข้อมูลให้ที่สาขาของธนาคาร
  • สามารถโอนเงินให้คู่ค้าของบริษัทได้ครั้งละหลายรายการ
  • สามารถแจ้งรายละเอียดการชำระเงินให้แก่ลูกค้าหรือคู่ค้าของบริษัท ผ่านทางโทรสาร อีเมล หรือ SMS ก่อนถึงวันชำระเงิน
  • สามารถตรวจสอบรายงานการโอนเงินได้ง่ายผ่านระบบออนไลน์

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate
Service Center (66) 0 2031 7888

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate Service Center (66) 0 2031 7888

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ