จุดเด่นบริการ

เพิ่มประสิทธิภาพ

ช่วยให้การจ่ายเงินของบริษัทมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

รับเงินวันเดียวกัน

โอนเงินที่มีมูลค่าสูงต่างธนาคาร ผู้รับเงินจะได้รับเงินโอนภายในวันเดียวกัน

ตรวจสอบได้

สามารถตรวจสอบรายงานการโอนเงินได้ง่ายผ่านระบบออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลักษณะบริการ
  • บริการโอนเงินในประเทศผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ของธนาคารแห่งประเทศไทย ไปยังผู้รับประโยชน์ที่มีบัญชีกับธนาคารอื่น
  • โอนเงินที่มีมูลค่าสูงต่างธนาคารและผู้รับเงินได้รับเงินโอนภายในวันเดียวกัน
  • บัญชีผู้รับเงินเป็นบัญชีของธนาคารใดก็ได้ที่เป็นสมาชิกในระบบบาทเนต (BAHTNET)
  • สามารถส่งคำสั่งการโอนเงินให้ธนาคารผ่านช่องทางที่สมัครใช้บริการ ได้แก่ บริการคอร์ปอเรท ไอแคช บริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง ไฟล์อัพโหลด หรือส่งข้อมูลให้ที่สาขาของธนาคาร
  • สามารถตรวจสอบรายงานการโอนเงินได้ง่ายผ่านระบบออนไลน์

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate
Service Center (66) 0 2031 7888

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate Service Center (66) 0 2031 7888

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ