จุดเด่นบริการ

ลดต้นทุน

ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดทำ รับ-ส่ง และจัดเก็บเอกสารทางการค้า ได้แก่ ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ และใบเสร็จรับเงิน

สะดวก ตรวจสอบง่าย

ธนาคารเป็นผู้นำส่งเอกสารทางการค้าในรูปแบบดิจิทัลแทนผู้ประกอบการระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ ช่วยให้ตรวจสอบเอกสารได้อย่างรวดเร็ว ลดความผิดพลาด และสามารถทำธุรกรรมการค้าและการชำระเงินข้ามธนาคารได้

ลดขั้นตอนการขอสินเชื่อ

ธนาคารสามารถนำข้อมูลการทำธุรกรรมการค้าและชำระเงินในระบบ PromptBiz ประกอบการขอสินเชื่อได้ในอนาคต

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลักษณะบริการ
เป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมการค้าและชำระเงิน ในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างครบวงจร ประกอบด้วย 2 บริการหลัก ได้แก่

 • บริการด้านการค้าและการชำระเงิน : ที่ให้บริการรับ-ส่งเอกสารการค้า และการชำระเงินในรูปแบบดิจิทัล
 • บริการด้านสินเชื่อ : สนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยใช้ข้อมูลธุรกรรมการค้าและชำระเงินในระบบ PromptBiz ประกอบการขอสินเชื่อได้
ประโยชน์บริการ
 • ลดภาระและข้อผิดพลาดในการตรวจสอบหรือติดตามเอกสาร
 • ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เช่น ค่ากระดาษ ค่าจัดเก็บเอกสาร และค่าขนส่ง เป็นต้น
 • เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว สามารถทำธุรกรรมการค้าและการชำระเงินข้ามธนาคารได้
 • เพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้น เนื่องจากธุรกิจจะมีข้อมูลทางการค้าและการชำระเงินแบบดิจิทัล (Digital footprint) ที่เป็นประวัติในการทำธุรกรรมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งธนาคารสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการให้สินเชื่อได้
คำถามที่พบบ่อย
 1. เมื่อเข้าร่วมระบบ PromptBiz แล้ว ข้อมูลธุรกรรมการค้าและการชำระเงิน จะต้องดำเนินการผ่านระบบเท่านั้นหรือไม่
  ไม่จำเป็นต้องผ่านระบบ PromptBiz ทั้งหมด สามารถทำธุรกรรมการค้าและการชำระเงินผ่านระบบ PromptBiz ควบคู่กับรูปแบบการดำเนินงานปัจจุบันได้

 2. หากคู่ค้ายังไม่ได้เข้าร่วมระบบ PromptBiz จะสามารถทำธุรกรรมบนระบบนี้ได้หรือไม่
  การทำธุรกรรมผ่านระบบ PromptBiz ผู้ซื้อและผู้ขาย ต้องอยู่บนระบบทั้ง 2 ฝ่าย ผู้ประกอบธุรกิจจึงควรชักชวนคู่ค้ามาอยู่บนระบบ PromptBiz ด้วยเพื่อให้สามารถทำธุรกรรมระหว่างกันได้

 3. ธนาคารผู้ส่งและธนาคารผู้รับเอกสารการค้า สามารถเป็นคนละธนาคารได้หรือไม่
  สามารถเป็นคนละธนาคารได้ ดังนั้นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายสามารถใช้บริการภายใต้ระบบ PromptBiz ต่างธนาคารได้

 4. ระบบ PromptBiz มีความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยในการใช้งานอย่างไร
  NITMX (National Interbank Transaction Management and Exchange) ผู้ให้บริการระบบ PromptBiz กลาง เป็นบริษัทที่ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและมาตรฐานระบบการชำระเงินระหว่างธนาคาร ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีการกำกับดูแลการรักษาด้านความมั่นคงปลอดภัย และด้านความพร้อมใช้ของระบบสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ทั้งการดำเนินการตามปกติและกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งธนาคารผู้ให้บริการมีการเตรียมการรองรับการติดต่อสื่อสารและรับเรื่องร้องเรียนกรณีระบบมีปัญหา

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate
Service Center (66) 0 2031 7888

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate Service Center (66) 0 2031 7888

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ