จุดเด่นบริการ

เพิ่มประสิทธิภาพ

ช่วยให้การจ่ายเงินของบริษัทมีประสิทธิภาพ สะดวก และประหยัด ผ่านระบบพร้อมเพย์

บริหารง่าย

กำหนดวันชำระเงินได้ สามารถแจ้งรายละเอียดการชำระเงินให้แก่ลูกค้าหรือคู่ค้าของบริษัท ผ่านทางโทรสาร อีเมล หรือ SMS ก่อนถึงวันชำระเงิน

ตรวจสอบได้

สามารถตรวจสอบรายงานการโอนเงินได้ง่ายผ่านระบบออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลักษณะบริการ
  • โอนเงินที่มีมูลค่าไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อรายการ ไปยังต่างธนาคาร โดยผู้รับจะได้รับเงินตามวันที่กำหนด
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ สามารถใช้ผูกกับบัญชีของธนาคารใดก็ได้ที่เป็นสมาชิกในระบบพร้อมเพย์
  • สามารถส่งคำสั่งโอนเงินให้ธนาคารผ่านช่องทางที่สมัครใช้บริการไว้ ได้แก่ บริการคอร์ปอเรท ไอแคช และบริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง
  • สามารถโอนเงินให้คู่ค้าของบริษัทได้ครั้งละหลายรายการ
  • สามารถแจ้งรายละเอียดการชำระเงินให้แก่ลูกค้าหรือคู่ค้าของบริษัท ผ่านทางโทรสาร อีเมล หรือ SMS ก่อนถึงวันชำระเงิน
  • สามารถตรวจสอบรายงานการโอนเงินได้ง่ายผ่านระบบออนไลน์

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate
Service Center (66) 0 2031 7888

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate Service Center (66) 0 2031 7888

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ