ความรู้สู่ความสำเร็จธุรกิจ 'ส่งออก-นำเข้า'

ในการดำเนินธุรกิจส่งออกและนำเข้านั้น ผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องมีองค์ความรู้และความเข้าใจเรื่องการค้าระหว่างประเทศอย่างรอบด้าน รวมถึงต้องมีประสบการณ์ที่มากเพียงพอ ธนาคารกรุงเทพ ในฐานะพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญขอเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยเติมเต็มองค์ความรู้ให้แก่ท่าน ด้วย “Trade Expert Knowledge Sharing” หรือโครงการที่รวบรวมความรู้ ข้อควรรู้ และประสบการณ์จากเหล่าผู้เชี่ยวชาญที่ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ และนำเสนอผ่านรูปแบบวิดิทัศน์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของท่านให้เติบโต ก้าวไกล ไปถึงเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน

ความรู้สู่ความสำเร็จธุรกิจ 'ส่งออก-นำเข้า'

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล และขอรับคำปรึกษาธุรกิจการค้า
ระหว่างประเทศ ติดต่อ Trade Finance
Call Center (66) 0 2680 9559

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล และขอรับคำปรึกษาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ติดต่อ
Trade Finance Call Center (66) 0 2680 9559

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ