บริหารการเงินได้อย่างลงตัว กับ 2 ทางเลือก

 • ธุรกรรม CCS แบบมีการแลกเปลี่ยนเงินต้น ณ วันเริ่มสัญญา ดอกเบี้ย และเมื่อครบงวดการชำระเงิน

  เป็นธุรกรรม CCS ที่มีการแลกเปลี่ยน ทั้งวันเริ่มต้นและวันครบกำหนดการชำระคืนเงินกู้ และดอกเบี้ยจ่าย โดยบริษัทสามารถทำธุรกรรม CCS เพื่อแลกเปลี่ยนภาระเงินกู้ ทั้งเงินต้น และดอกเบี้ย เป็นสกุลเงินที่บริษัทต้องการ หรือสกุลเงินที่สอดคล้องกับรายรับของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทสามารถเลือกจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยคงที่หรือลอยตัวได้ตามที่ตกลงไว้กับธนาคาร

 • ธุรกรรม CCS แบบมีการแลกเปลี่ยนเงินเฉพาะภาระดอกเบี้ย และเงินกู้ เมื่อครบงวดการชำระเงิน

  เป็นธุรกรรม CCS ที่มีการแลกเปลี่ยนเงินเฉพาะภาระดอกเบี้ยและเงินชำระคืนเงินกู้ บริษัทสามารถเข้าทำธุรกรรม CCS เพื่อบริหารความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ย โดยบริษัทที่มีเงินกู้เป็นเงินสกุลหนึ่ง แต่มีรายได้เป็นเงินอีกสกุลหนึ่ง สามารถใช้ธุรกรรม CCS เพื่อแปลงเงินกู้ให้เป็นสกุลเงินที่สอดคล้องกับรายได้

ประโยชน์ของบริการ

 • เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ย โดยเปลี่ยนทั้งภาระเงินต้นและอัตราดอกเบี้ยจากเงินสกุลหนึ่งเป็นอีกสกุลหนึ่ง ซึ่งบริษัทสามารถปรับเปลี่ยนประเภทดอกเบี้ยได้ทั้งแบบคงที่และลอยตัว
 • ช่วยให้บริษัทสามารถกำหนดต้นทุนทางการเงินได้อย่างแน่นอน โดยพิจารณาจากแนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ย และสามารถบริหารสภาพคล่องทางการเงินได้ง่ายยิ่งขึ้น

เงื่อนไขบริการ

 • ต้องมีวงเงินสินเชื่อสำหรับอนุพันธ์ทางการเงิน CCS
 • ต้องมีธุรกรรมรองรับตามกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ต้องสามารถส่งมอบหรือรับมอบธุรกรรมจนครบอายุสัญญา
 • การปรับเปลี่ยนหรือการยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดอายุสัญญา อาจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. (66) 0 2021 1155

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจ
และดูแลการเงินของคุณ

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจและดูแลการเงินของคุณ