ผู้ซื้อ FX Option จะได้รับสิทธิ์ (แต่ไม่ใช่ข้อผูกพัน) ในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 2 สกุลที่อัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (Strike หรือ Exercise Price) โดยมีรูปแบบการใช้สิทธิ ณ วันครบกำหนดอายุสัญญา (European Style) และการใช้สิทธิได้ทุกเวลาก่อนวันครบอายุสัญญา (American Style) เพื่อช่วยลดความผันผวนของค่าเงิน ทำให้สามารถกำหนดรายได้ หรือต้นทุนของธุรกิจได้ตั้งแต่วันแรกที่ซื้อสิทธิ์ และเมื่อถึงวันกำหนดที่จะซื้อขาย ลูกค้าสามารถเปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยนในสัญญาที่กำหนดไว้กับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น เป็นทางเลือกว่าจะใช้สิทธิ์ประกันความเสี่ยงหรือไม่ และใช้ FX Option ให้เหมาะกับความต้องการ ทั้งนี้ ผู้ซื้อสิทธิ์จะต้องจ่ายค่าประกันความเสี่ยง (Option Premium) ที่ต้องชำระเพื่อตกลงทำธุรกรรม

FX Option ที่เหมาะกับประเภทธุรกิจ อาทิ

  • ผู้ส่งออก (Exporter) หรือผู้ที่มีรายได้เป็นสกุลเงินต่างประเทศ สามารถซื้อ Put Option ได้สิทธิ์ขายเงินตราต่างประเทศ เพื่อเป็นการประกันอัตราแลกเปลี่ยนที่จะขาย ไม่ให้ต่ำกว่าระดับที่รับได้ และสามารถกำหนดรายได้ของธุรกิจได้ทันที

  • ผู้นำเข้า (Importer) หรือผู้ที่ต้องชำระค่าสินค้าเป็นเงินสกุลต่างประเทศ สามารถซื้อ Call Option ได้สิทธิ์ซื้อเงินตราต่างประเทศ เพื่อประกันอัตราแลกเปลี่ยนที่จะซื้อไม่ให้สูงกว่าระดับที่รับได้ และสามารถกำหนดต้นทุนของธุรกิจได้ทันที


เงื่อนไขบริการ

การทำธุรกรรมต้องอยู่ภายใต้ระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด และต้องไม่ใช่ธุรกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็งกำไรค่าเงินบาท ทั้งนี้ ธนาคารจะเป็นผู้พิจารณาวงเงินในการทำธุรกรรมแต่ละประเภทตามความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละราย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. (66) 0 2021 1155

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจ
และดูแลการเงินของคุณ

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจและดูแลการเงินของคุณ