ธนาคารให้บริการซื้อขายเงินตราต่างประเทศสกุลเงินหลักของโลก รวมทั้งสกุลเงินของประเทศในภูมิภาคเอเชีย และประเทศในกลุ่ม AEC โดยมีความร่วมมือผ่านเครือข่ายสาขาในต่างประเทศรวม 32 แห่ง ครอบคลุม 15 เขตเศรษฐกิจสำคัญทั่วโลก จึงมั่นใจได้ว่าธนาคารสามารถสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพธุรกิจของคุณได้เต็มที่

นอกจากนี้ ธนาคารยังให้บริการและคำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดเงิน เพื่อให้คุณบริหารธุรกิจได้อย่างมั่นคง ลดความเสี่ยงทั้งด้านอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยธนาคารมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาบริการทางการเงิน แจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวที่สำคัญต่างๆ รวมทั้งบทวิเคราะห์แนวโน้มค่าเงิน ให้คุณทราบอย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ โทรศัพท์ อีเมล และ SMS

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจ
และดูแลการเงินของคุณ

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจและดูแลการเงินของคุณ

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ