บริหารสภาพคล่องเงินตราต่างประเทศ โดยการตกลงซื้อและขายคืน หรือขายและซื้อคืนเงินตราต่างประเทศเป็นสกุลเงินเดียวกันโดยมีกำหนดส่งมอบต่างกัน เพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับธุรกิจที่มีภาระต้อง รับ/ชำระคืนเงินตราต่างประเทศตามกำหนดส่งมอบต่างกัน อาทิ ผู้มีภาระเงินกู้ยืมหรือเงินลงทุนกับต่างประเทศ เพื่อไม่ต้องกังวลกับความผันผวนของค่าเงิน

ผู้กู้ยืมเป็นสกุลเงินต่างประเทศ

สามารถทราบต้นทุนการกู้ยืมเป็นสกุลบาทที่แน่นอนจากการปิดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่กู้ได้ ผ่านการทำธุรกรรม Swap ด้วยการนำเงินตราต่างประเทศที่กู้ มาแลกเป็นเงินบาทเพื่อนำไปใช้ในธุรกิจ แล้วจึงนำเงินบาทมาจ่ายคืนตามสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศในอนาคต

เงื่อนไขบริการ

การทำธุรกรรมต้องอยู่ภายใต้ระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด และต้องไม่ใช่ธุรกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็งกำไรค่าเงินบาท ทั้งนี้ ธนาคารจะเป็นผู้พิจารณาวงเงินในการทำธุรกรรมแต่ละประเภทตามความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละราย


เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจ
และดูแลการเงินของคุณ

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจและดูแลการเงินของคุณ