แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยบนเงินสกุลเดียวกัน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

บริการที่คู่สัญญาตกลงจะแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยคงที่ และลอยตัว ซึ่งคำนวณบนเงินต้นที่กำหนด โดยวันส่งมอบจะชำระเพียงส่วนต่างของดอกเบี้ย

บริหารความเสี่ยงได้อย่างลงตัว อาทิ

 • Floating to Fixed Rate

  เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจากแบบลอยตัวเป็นแบบคงที่ เพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย สามารถเลือกที่จะเปลี่ยนภาระอัตราดอกเบี้ยลอยตัว แลกเป็นภาระดอกเบี้ยคงที่กับธนาคาร

 • Fixed to Floating Rate

  เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจากแบบคงที่เป็นแบบลอยตัว เพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย สามารถเลือกที่จะเปลี่ยนภาระอัตราดอกเบี้ยคงที่ แลกเป็นภาระอัตราดอกเบี้ยลอยตัวกับธนาคาร

ประโยชน์ของบริการ

 • ป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
 • ลดต้นทุนทางการเงิน โดยพิจารณาจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย กล่าวคือ หากอัตราดอกเบี้ยเป็นแนวโน้มคงที่หรือลดลง อาจพิจารณาชำระอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เพื่อสามารถลดภาระดอกเบี้ย แต่หากอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนเป็นขาขึ้น อาจพิจารณาชำระอัตราดอกเบี้ยคงที่ เพื่อการบริหารต้นทุนทางการเงิน

เงื่อนไขบริการ

 • ต้องมีวงเงินสินเชื่อสำหรับอนุพันธ์ทางการเงิน IRS
 • การทำธุรกรรมให้เป็นไปตามกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ต้องสามารถส่งมอบหรือรับมอบธุรกรรมจนครบอายุสัญญา
 • การปรับเปลี่ยนหรือการยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดอายุสัญญา อาจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. (66) 0 2021 1155

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจ
และดูแลการเงินของคุณ

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจและดูแลการเงินของคุณ