บัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ

สัมผัสประสบการณ์ชั้นเลิศของรูปแบบชีวิตเหนือระดับพร้อมรับบริการทางการเงินแบบครบวงจร และสิทธิประโยชน์มากมายเพื่อแทนคำขอบคุณและตอบแทนความไว้วางใจที่คุณมอบให้ธนาคารเสมอมา

การเป็นสมาชิกบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ


คุณจะได้รับการเรียนเชิญเป็นสมาชิกบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพียงมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

 • มียอดรวมเงินฝากและ/หรือเงินลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป
  • เงินฝากสะสมทรัพย์ (เฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน)
  • เงินฝากประจำ (ประเภท 6 เดือนขึ้นไป)
  • กองทุนรวม
  • หุ้นกู้ธนาคารกรุงเทพ
  • ประกันชีวิต (ตามประเภทผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารกำหนด) หรือ
 • ลงทุนในกองทุนรวม โดยมียอดซื้อสะสมต่อปีตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป และต้องมียอดคงเหลือ ณ วันสมัครตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป (กรณีกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ (B-TREASURY), กองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี (BTNTV), กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ (B-FIXED) และกองทุนเปิดบัวหลวงเพิ่มพูน (B-ENHANCED) ต้องลงทุนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน) หรือ

 • มีวงเงินกู้สินเชื่อบ้านบัวหลวง และมียอดผ่อนชำระคงเหลือ ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป


หมายเหตุ

 • นับรวมผลิตภัณฑ์ในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น

 • กองทุนรวมในที่นี้ หมายถึง กองทุนรวมที่ธนาคารเป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่นับรวมกองทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

 • ประกันชีวิตในที่นี้ หมายถึง ประกันชีวิตที่ซื้อผ่านธนาคารกรุงเทพเท่านั้น โดยนับรวมเบี้ยประกันที่ชำระแล้ว และเป็นกรมธรรม์ที่ยังคงชำระค่าเบี้ยประกันตามสัญญาเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่นับรวมแบบประกันที่ชำระเบี้ยประกันครั้งเดียว

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การต่ออายุสมาชิกบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟทุก 1 ปี โดยจะพิจารณาต่ออายุให้กับสมาชิกที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

 • กรณีบัญชีร่วม ธนาคารจะนำยอดเงินในบัญชีร่วมหารด้วยจำนวนผู้ถือบัญชีในบัญชีร่วมก่อน แล้วจึงนำมารวมกับยอดเงินในบัญชีส่วนตัว


ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เครื่องมือช่วยเหลือ

บัวหลวงโฟนเอ็กซ์คลูซีฟ
โทร. (66) 0 2645 5999

สะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยบริการธนาคารทางโทรศัพท์สายพิเศษ
เฉพาะสมาชิกบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

เครื่องมือช่วยเหลือ

บัวหลวงโฟนเอ็กซ์คลูซีฟ โทร. (66) 0 2645 5999

สะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยบริการธนาคารทางโทรศัพท์สายพิเศษ เฉพาะสมาชิกบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ