บัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ

สัมผัสประสบการณ์ชั้นเลิศของรูปแบบชีวิตเหนือระดับพร้อมรับบริการทางการเงินแบบครบวงจร และสิทธิประโยชน์มากมาย
เพื่อแทนคำขอบคุณและตอบแทนความไว้วางใจที่คุณมอบให้ธนาคารเสมอมา

การเป็นสมาชิกบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ


คุณจะได้รับการเรียนเชิญเป็นสมาชิกบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพียงมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

  • มียอดรวมเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน กองทุนรวม หุ้นกู้ธนาคารกรุงเทพ และ/หรือยอดรวมของเบี้ยประกันชีวิต (ตามประเภทผลิตภัณฑ์ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด) เฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป หรือ

  • ลงทุนในกองทุนรวม โดยมียอดซื้อต่อครั้งหรือยอดซื้อสะสมต่อปีตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป และต้องมียอดคงเหลือ ณ วันสมัครตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป (กรณี กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ (BFIXED) กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ (B-TREASURY) และกองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี (B-TNTV) ต้องลงทุนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน) หรือ

  • มีวงเงินกู้สินเชื่อบ้านบัวหลวง และมียอดผ่อนชำระคงเหลือ ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป


หมายเหตุ

  • นับรวมผลิตภัณฑ์ในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น

  • กองทุนรวมในที่นี้ หมายถึง กองทุนรวมที่ธนาคารเป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่นับรวมกองทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

  • ประกันชีวิตในที่นี้ หมายถึง ประกันชีวิตที่ซื้อผ่านธนาคารกรุงเทพเท่านั้น โดยนับรวมเบี้ยประกันที่ชำระแล้ว และเป็นกรมธรรม์ที่ยังคงชำระค่าเบี้ยประกันตามสัญญาเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่นับรวมแบบประกันที่ชำระเบี้ยประกันครั้งเดียว

  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การต่ออายุสมาชิกบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟทุก 2 ปี โดยจะพิจารณาต่ออายุให้กับสมาชิกที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

  • กรณีบัญชีร่วม ธนาคารจะนำยอดเงินในบัญชีร่วมหารด้วยจำนวนผู้ถือบัญชีในบัญชีร่วมก่อน แล้วจึงนำมารวมกับยอดเงินในบัญชีส่วนตัว


ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เครื่องมือช่วยเหลือ

บัวหลวงโฟนเอ็กซ์คลูซีฟ โทร. (66) 0 2645 5999

สะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยบริการธนาคารทางโทรศัพท์สายพิเศษ เฉพาะสมาชิกบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ
ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

เครื่องมือช่วยเหลือ

บัวหลวงโฟนเอ็กซ์คลูซีฟ โทร. (66) 0 2645 5999

สะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยบริการธนาคารทางโทรศัพท์สายพิเศษ เฉพาะสมาชิกบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง