ทำไมต้องธนาคารกรุงเทพ

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

ธนาคารกรุงเทพมีทีมที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนมืออาชีพ ซึ่งได้รับคุณวุฒิวิชาชีพทางการวางแผนการเงินและการลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ที่พร้อมช่วยออกแบบเส้นทางความมั่งคั่งให้คุณ พร้อมติดตามสถานะการลงทุนอย่างใกล้ชิด

พอร์ตการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ

ธนาคารออกแบบพอร์ตการลงทุนโดยใช้หลักการ Efficient Frontier ซึ่งเป็นพอร์ตการลงทุนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในแต่ละระดับความเสี่ยง (ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดในระดับความเสี่ยงที่เท่ากัน)

บทวิเคราะห์และสรุปกลยุทธ์การลงทุน

ทีมนักวิเคราะห์ของธนาคารจะวิเคราะห์การลงทุน โดยสรุปข้อมูลจากบริษัทในเครือทั้งหมดจัดทำบทวิเคราะห์การลงทุน สรุปกลยุทธ์และภาวะการลงทุนแก่คุณ ทั้งในรูปแบบรายวัน รายเดือน และรายไตรมาส เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลด้านการเงินและการลงทุนอย่างทันท่วงที พร้อมทั้งแนะนำคุณลงทุนในประเภทสินทรัพย์ที่มีโอกาสเติบโตในสัดส่วนที่เหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจในช่วงนั้นๆ

ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและมีศักยภาพ

ธนาคารนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านการเงินและการลงทุนที่หลากหลายและครอบคลุมจากบริษัทชั้นนำในเครือที่มีผลตอบแทนที่มั่นคงเสมอต้นเสมอปลาย

รูปแบบการวางแผน

ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนจะทำความเข้าใจถึงสถานะทางการเงินการลงทุนในปัจจุบันและในอนาคต รวมทั้งวิเคราะห์ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง เพื่อออกแบบแผนการลงทุนที่เหมาะสม พร้อมทั้งแนะนำรูปแบบการออมและการลงทุนต่างๆ โดยมีรูปแบบการวางแผน 2 ประเภท

1. บริการวางแผนการเงิน (Financial Planning)
ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนจะช่วยวางแผนการเงินตามวัตถุประสงค์ต่างๆ เพื่อให้คุณบรรลุเป้าหมายในชีวิตได้อย่างที่ตั้งใจ และเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินวางแผนภาษี (Tax Planning)
การวางแผนภาษีจะช่วยลดภาระภาษีของคุณให้น้อยลง และทำให้คุณมีเงินออมและเงินลงทุนเพิ่มขึ้น ธนาคารพร้อมช่วยคุณแนะนำช่องทางการออมการลงทุนหลายประเภทที่จะช่วยคุณประหยัดภาษีในแต่ละปีลงได้และยังถือเป็นการลงทุนเพื่อเพิ่มพูนความมั่งคั่งในระยะยาวอีกด้วย

วางแผนเพื่อการศึกษาบุตรหลาน (Education Planning)
บริการวางแผนการออมและการลงทุนสำหรับใช้เป็นทุนการศึกษาสำหรับบุตรของคุณ เพื่อที่จะได้มั่นใจได้ว่าบุตรของคุณจะมีอนาคตทางการศึกษาที่ดีตามที่คุณวางแผนไว้

วางแผนเพื่อเกษียณอายุ (Retirement Planning)
บริการที่ช่วยคุณคำนวณยอดเงินออม และวางแผนบริหารเงินออมเพื่อการเกษียณอายุของคุณให้มีประสิทธิภาพ และเพียงพอกับการดำเนินชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุข ตามเป้าหมายที่คุณวางไว้

วางแผนมรดก (Estate Planning)
บริการที่จะช่วยส่งผ่านความมั่งคั่งร่ำรวยจากรุ่นสู่รุ่น และช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าทรัพย์สมบัติทั้งหมดจะถูกสืบทอดไปตามเจตนารมณ์ของคุณ

วางแผนป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน (Wealth Protection)
ชีวิตคนเราต้องเผชิญกับความเสี่ยง และเหตุการณ์ไม่คาดฝัน อย่างอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยอาจเกิดกับคุณและครอบครัวเมื่อไหร่ก็ได้ หากไม่ได้เตรียมการรับมือเอาไว้ทรัพย์สินที่เก็บสะสมมาตลอดชีวิตอาจหมดไป ธนาคารพร้อมช่วยคุณวางแผนรับมือกับความเสี่ยงรอบด้าน โดยแบ่งเป็น 4 ส่วนดังนี้

 • ความคุ้มครองทรัพย์สิน ของมีค่า เช่น รถยนต์ ที่อยู่อาศัย ตึกอาคาร เป็นต้น
 • ความคุ้มครองสุขภาพ
  • ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก โดยวงเงินควรครอบคลุมตามไลฟ์สไตล์ที่เป็นอยู่
  • โรคร้ายแรง เพราะปัจจุบันโอกาสเกิดมาก และค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
  • เงินชดเชยรายได้ กรณีไม่สามารถทำงานได้
  • การเดินทาง ทั้งกรณีไปทำงาน และท่องเที่ยวส่วนตัว
 • ความคุ้มครองชีวิต โดยวงเงินที่เหมาะสมควรจะครอบคลุมเรื่องดังนี้
  • ภาระหนี้สินที่คงเหลือ
  • ค่าใช้จ่ายระยะเวลาปรับตัวของครอบครัว ควรสำรองไว้อย่างน้อย 5 ปี เพื่อให้เป็นเงินสำหรับใช้จ่ายในช่วงเวลานั้น
  • ทุนการศึกษาบุตร โดยควรตั้งเป้าหมายระดับชั้นให้ตรงตามที่ต้องการ และควรคำนึงถึงค่าเทอมที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปีด้วย
 • ความเสี่ยงเรื่องการมีเงินไม่พอใช้ในวัยเกษียณ เพราะวัยเกษียณเป็นช่วงชีวิตที่รายจ่ายมากกว่ารายได้ ซึ่งหากขาดการวางแผนที่ดี อาจทำให้กระทบต่อไลฟ์สไตล์ช่วงโค้งสุดท้ายของชีวิตได้

2. บริการวางแผนการลงทุน (Investment Planning)
ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนพร้อมช่วยดูแล และออกแบบแผนการลงทุนด้วยการ “จัดสรรเงินลงทุน” (Asset Allocation) ในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายของคุณ


6 ขั้นตอนการวางแผนการลงทุนอย่างมืออาชีพ


1. กำหนดเป้าหมายทางการเงิน: เพื่อให้การนำเสนอพอร์ตการลงทุนสอดคล้องและเหมาะสมกับเป้าหมายและความต้องการของคุณ

2. ประเมินความเสี่ยง: เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพอร์ตการลงทุนของคุณจะสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้

3. ทบทวนพอร์ตการลงทุนปัจจุบัน: เพื่อให้ทราบถึงสถานะการลงทุน ณ ปัจจุบัน ว่ามีสัดส่วนการลงทุนเป็นอย่างไร และมีประสิทธิภาพหรือไม่

4. นำเสนอพอร์ตการลงทุนใหม่: นำเสนอพอร์ตการลงทุนใหม่ที่สอดคล้องตามเป้าหมายและระดับการยอมรับความเสี่ยงและคำนึงถึงสถานการณ์การลงทุนในปัจจุบัน เพื่อให้พอร์ตการลงทุนมีประสิทธิภาพสูงสุด

5. ลงทุนตามแผนที่วางไว้: โดยที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน จะทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่บัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟที่ดูแลคุณ เพื่อให้คุณมั่นใจว่าการทำธุรกรรมเป็นไปตามแผนการลงทุนที่ต้องการ

6. ติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ: พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปรับพอร์ตการลงทุนให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนตามเป้าหมายที่วางไว้

หลากหลายรูปแบบพอร์ตการลงทุน

เพราะเราเข้าใจดีว่าเป้าหมายและความต้องการของแต่ละคนแตกต่างกัน เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับบริการจัดพอร์ตการลงทุนเพื่อบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด ทีมที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน พร้อมให้คำแนะนำและนำเสนอหลากหลายรูปแบบพอร์ตการลงทุน เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการทางการเงินและการลงทุนหลากหลายผลิตภัณฑ์เพื่อการวางแผนการเงินและการลงทุน

ครบครันทุกผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อการวางแผนการเงินและการลงทุน จากธนาคารและบริษัทในเครือและพันธมิตรที่มีความน่าสนใจ ทั้งในด้านผลตอบแทนที่มั่นคง เสมอต้นเสมอปลาย

 • เงินฝาก พันธบัตร ตราสารหนี้ หุ้นกู้
 • กองทุนรวม
 • หุ้น และตราสารอนุพันธ์
 • กองทุนส่วนบุคคล
 • ประกันชีวิตและประกันภัย


เครื่องมือช่วยเหลือ

บัวหลวงโฟนเอ็กซ์คลูซีฟ
โทร. (66) 0 2645 5999

สะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยบริการธนาคารทางโทรศัพท์สายพิเศษ
เฉพาะสมาชิกบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

เครื่องมือช่วยเหลือ

บัวหลวงโฟนเอ็กซ์คลูซีฟ โทร. (66) 0 2645 5999

สะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยบริการธนาคารทางโทรศัพท์สายพิเศษ เฉพาะสมาชิกบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ