จุดเด่นบริการ

สะดวก

โอนเงินไปต่างประเทศด้วยตนเองได้ง่าย ทุกที่ ทุกเวลา

ประหยัด

ค่าธรรมเนียมประหยัดกว่าการโอนเงินที่เคาน์เตอร์สาขา

ปลอดภัย

ด้วยระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้มาตรฐานระดับสากล

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลากหลายวัตถุประสงค์ให้เลือกโอน
สำหรับบุคคลไทย

 • ค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาในต่างประเทศ
 • เงินกรรมสิทธิ์คนไทยที่มีถิ่นพำนักถาวรในต่างประเทศ
 • ให้ญาติที่มีถิ่นพำนักถาวรในต่างประเทศ
 • ค่าใช้จ่ายเดินทางท่องเที่ยว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ชำระค่าสินค้า
 • ชำระค่าบริการ
 • เงินให้เปล่า
 • เงินบริจาค

สำหรับบุคคลต่างชาติ

 • โอนเงินจากบัญชีชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย เช่น เงินเดือน โบนัส หรือค่าจ้าง เป็นต้น
ค่าธรรมนียม
 • 300 บาทต่อรายการ (ปกติ 400 บาทต่อรายการ) เมื่อเลือกชำระเฉพาะค่าธรรมเนียมของธนาคารกรุงเทพ
 • 1,050 บาทต่อรายการ* (ปกติ 1,150 บาทต่อรายการ) เมื่อเลือกชำระค่าธรรมเนียมธนาคารกรุงเทพและธนาคารในต่างประเทศ**

*ยกเว้นการโอนเงินสกุล JPY ค่าธรรมเนียม 2,400 บาทต่อรายการ (ปกติ 400 บาท บวก 0.05% ของยอดเงินที่โอน ขั้นต่ำ 2,100 บาท) และสกุล HKD ค่าธรรมเนียม 1,350 บาทต่อรายการ (ค่าธรรมเนียมอัตราปกติ) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ศึกษาได้ตามประกาศของธนาคาร

**ผู้รับเงินในต่างประเทศอาจไม่ได้รับเงินเต็มจำนวน หากธนาคารในต่างประเทศคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมก่อนจ่ายเงินให้ผู้รับเงิน
สมัครบริการ
สมัครผ่านบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง

 1. เข้าสู่บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง
 2. คลิก “โอนเงิน” และเลือก “เพิ่มบัญชีบุคคลอื่นต่างประเทศ”
 3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งคำขอระหว่างเวลา 06.00-21.00 น. ในวันทำการธนาคาร โดยธนาคารจะแจ้งผลการขอใช้บริการไปยังอีเมลของคุณภายใน 3 วัน ทำการธนาคาร

กรณีลูกค้าชาวต่างชาติสมัครใช้บริการจะต้องแฟกซ์หลักฐานการทำงานในประเทศไทยให้ธนาคาร เช่น ใบอนุญาตทำงาน หรือบัตรประจำตัวพนักงาน หรือหนังสือรับรองรายได้จากนายจ้าง ไปที่หมายเลข (66) 0 2553 5443 หรืออีเมล outward.ift@bangkokbank.com ภายใน 3 วันทำการธนาคารหลังจากสมัครใช้บริการ

ติดต่อธนาคารเพื่อยืนยันการส่งหลักฐาน โทร. (66) 0 2553 5475 ระหว่างเวลา 09.00-17.00 น. ในวันทำการธนาคาร

นอกจากนี้ หลังจากสมัครใช้บริการโอนเงินไปต่างประเทศผ่านบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งสำเร็จแล้ว คุณยังสามารถส่งคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับเงินโอนต่างประเทศและยกเลิกบัญชีผู้รับเงินโอนต่างประเทศผ่านทางบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งได้เช่นเดียวกัน

สมัครผ่านสาขาธนาคารกรุงเทพ

กรณีคุณใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งแล้ว คุณสามารถพิมพ์ใบคำขอใช้บริการโอนเงินไปต่างประเทศผ่านบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งด้วยตนเองจากหน้าจอบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และนำไปยื่นสมัครได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา ตามขั้นตอนดังนี้

 1. เข้าสู่บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง
 2. คลิก “โอนเงิน” และเลือก “โอนเงินไปต่างประเทศ”
 3. คลิก “พิมพ์” และเลือก “ใบสมัคร” ด้านขวาบนหน้าจอบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง
 4. กรอกข้อมูลในคำขอใช้บริการโอนเงินไปต่างประเทศฯ ให้ครบถ้วนชัดเจน
 5. นำขอใช้บริการโอนเงินไปต่างประเทศฯ พร้อมเอกสารประกอบการสมัครไปยื่นสมัครได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา

กรณีคุณยังไม่เคยสมัครใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง คุณสามารถสมัครบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง พร้อมกับสมัครบริการโอนเงินไปต่างประเทศผ่านบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งได้ โดยขอรับคำแนะนำการสมัครได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา

หมายเหตุ: ลูกค้าจะต้องลงนามในใบสมัคร ช่อง “ผู้ขอใช้บริการ” ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ธนาคารและลงนามในเอกสารข้อตกลงการใช้บริการ โดยลงลายมือชื่อให้เหมือนกับที่ได้ลงนามไว้ในบัญชีเงินฝากบัญชีที่ผูกไว้กับบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง

ธนาคารจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 3-5 วันทำการหลังจากที่คุณได้สมัครใช้บริการ เมื่อคำขอใช้บริการของคุณได้รับอนุมัติแล้ว บัญชีผู้รับเงินโอนที่คุณลงทะเบียนไว้จะแสดงบนหน้าจอโอนเงินไปต่างประเทศโดยอัตโนมัติ

เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลไทย

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรประจำตัวพนักงานองค์กรของรัฐ หรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบัตรแสดงตนไม่แสดงที่อยู่ไว้)
 • สมุดบัญชี/สมุดเช็ค/ใบรับสมุดเช็คของบัญชีเงินฝากที่ผูกไว้กับบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง

บุคคลต่างชาติ

 • หนังสือเดินทาง
 • เอกสารที่แสดงว่าผู้ขอใช้บริการทำงานในประเทศไทย เช่น ใบอนุญาตทำงาน หรือบัตรประจำตัวพนักงาน หรือ หนังสือรับรองรายได้จากนายจ้าง
 • สมุดบัญชี/สมุดเช็ค/ใบรับสมุดเช็คของบัญชีเงินฝากที่ใช้กับบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง
เงื่อนไขบริการ
 • รายการโอนเงินระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ในวันทำการธนาคารจะดำเนินการทันที หากทำรายการนอกเวลาดังกล่าวหรือทำรายการโอนเงินแบบกำหนดวันที่ล่วงหน้า ธนาคารจะดำเนินการในเวลาประมาณ 09.00 น. ของวันทำการถัดไปหรือวันที่คุณระบุไว้
 • ธนาคารจะทำรายการโอนเงินโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน Selling Rate T/T ตามที่ธนาคารประกาศ ณ ขณะที่ธนาคารดำเนินการ
 • วงเงินในการโอนเงิน
  • ต่ำกว่า 25,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือสกุลอื่นเทียบเท่า ต่อวัน
  • ไม่เกิน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือสกุลอื่นเทียบเท่า ต่อเดือน
  • ไม่เกิน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือสกุลอื่นเทียบเท่า ต่อปี
 • หากคุณได้กำหนดค่าบริการแจ้งเตือนไว้ในระบบบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง เมื่อธนาคารได้รับคำสั่งการโอน ธนาคารจะส่ง SMS หรืออีเมลแจ้งให้ทราบทันที

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน