การใช้บัตรอย่างปลอดภัย

บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์ คือเครื่องมือทางการเงินที่เชื่อมต่อกับบัญชีของคุณโดยตรง จึงควรเก็บรักษาบัตรให้ปลอดภัยอยู่เสมอ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้

 

  • ควรลงลายมือชื่อหลังบัตรทันทีที่ได้รับบัตรจากธนาคาร
  • เปลี่ยนรหัสประจำตัว (PIN) 6 หลัก อยู่เสมอ
  • ไม่เปิดเผยรหัสประจำตัว (PIN) 6 หลัก ให้บุคคลอื่นทราบ
  • ระวังคนแปลกหน้าที่อาจทำทีมาขอความช่วยเหลือขณะกำลังทำธุรกรรมที่เครื่องเอทีเอ็ม
  • อย่าใช้เครื่องเอทีเอ็มที่อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ หรือหากพบเห็นผู้ที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยส่อไปในทางทุจริต ควรแจ้งสาขาธนาคารที่ดูแลเครื่อ
  • กำหนดวงเงินสูงสุดต่อวันในการใช้จ่ายชำระค่าสินค้าและบริการได้ตั้งแต่ 5,000 บาท / 20,000 บาท / 50,000 บาท / 100,000 บาท / 150,000 บาท โดยติดต่อบัวหลวงโฟน โทร. 1333
  • โปรดเก็บใบบันทึกรายการจากเครื่องเอทีเอ็ม / ใบบันทึกรายการ (Sales Slip) / ใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง และตรวจสอบรายการบัญชีอย่างสม่ำเสมอ
  • กรณีบัตรสูญหาย ถูกโจรกรรม ถูกยึด หรือบัตรติดอยู่ในเครื่องเอทีเอ็ม กรุณาติดต่อบัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือติดต่อสาขาธนาคารกรุงเทพ ธนาคารจะอายัดบัตรที่ได้รับแจ้งและออกบัตรใหม่แทนบัตรเดิม เพื่อปกป้องเงินในบัญชีของคุณ

 

กรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัตร เช่น การเพิ่ม/ยกเลิกบัญชี / เปลี่ยนแปลงวงเงิน หรือข้อมูลส่วนตัว โปรดติดต่อสาขาธนาคารกรุงเทพ

 

 

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน