ประกันชีวิต ทางเลือกดีๆ ที่ช่วยลดหย่อนภาษีได้มากกว่าที่คุณคิด

การลดหย่อนภาษีค่าเบี้ยประกันชีวิต

ค่าเบี้ยประกันชีวิต สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี สำหรับปีภาษีนั้น โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 • แบบประกันชีวิต ต้องมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
 • กรณีแบบประกันชีวิตมีเงินคืน หรือผลประโยชน์ตอบแทนคืน ต้องไม่เกิน 20% ของเบี้ยประกันชีวิตรายปี หรือเบี้ยประกันชีวิตสะสม
 • ค่าเบี้ยประกันชีวิต ไม่รวมเบี้ยประกันภัยในส่วนความคุ้มครองอื่นๆ เช่น เบี้ยประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ และโรคร้ายแรง เป็นต้น

ค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง ในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีต่อปี ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 200,000 บาท โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 • แบบประกันชีวิต ต้องมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
 • จ่ายผลประโยชน์เงินบำนาญเมื่อผู้มีเงินได้อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ถึงอายุ 85 ปี หรือมากกว่านั้น และผู้มีเงินได้ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยครบถ้วนก่อนได้รับผลประโยชน์เงินบำนาญ
 • เมื่อรวมกับเงินที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือกองทุนการออมแห่งชาติ หรือค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ต้องไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี สำหรับปีภาษีนั้น

รับประกันภัยโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือบัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. (66) 0 2777 8888 หรือ www.bangkoklife.com

หมายเหตุ
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืน/ไถ่ถอนก่อนครบกำหนด ลูกค้าอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน/ไถ่ถอน
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย


เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน