นายอมร จันทรสมบูรณ์


กรรมการบริหาร
กรรมการกำกับความเสี่ยง

ประเภทกรรมการ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

อายุ
89 ปี    วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 20 เมษายน 2531
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร
 32 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2534 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กิตติเมธี สาขานิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2533 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2531 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2525 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาเอกทางกฎหมายระหว่างประเทศ พ.ศ. 2498 มหาวิทยาลัยปารีส ประเทศฝรั่งเศส
 • ธรรมศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. 2494 มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 14 พ.ศ. 2514
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 3/2011
 • Audit Committee Program (ACP) รุ่น 26/2009
 • Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 6/2009
 • Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 5/2009
 • Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 7/2009
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 36/2003
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2003
 • Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่น 7/2003
การถือหุ้นในธนาคาร

จำนวน 10,800 หุ้น คิดเป็น 0.00057%

 

(สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร
ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน
 • 30 เมษายน 2562 - ปัจจุบัน: กรรมการกำกับความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 • 2533 - ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 • เมษายน 2531 - ปัจจุบัน: กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 • 2555 - พฤศจิกายน 2558: กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • 2553 - 2559: กรรมการอิสระ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
 • 2553 - กรกฎาคม 2558: กรรมการสภาที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2548 - มกราคม 2562: กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 • 2546 - เมษายน 2562: กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • 2559 - ปัจจุบัน: ที่ปรึกษา บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2543 - ปัจจุบัน: กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2539 - ปัจจุบัน: กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี