คณะกรรมการธนาคาร

นายปิติ สิทธิอำนวย

ประธานกรรมการ

นายเดชา ตุลานันท์

ประธานกรรมการบริหาร

พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายโกวิทย์ โปษยานนท์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายอรุณ จิรชวาลา

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ

นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์

กรรมการบริหาร

นายอมร จันทรสมบูรณ์

กรรมการบริหาร
กรรมการกำกับความเสี่ยง

หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นายพรเทพ พรประภา

กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายชาญ โสภณพนิช

กรรมการกำกับความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางเกศินี วิฑูรชาติ

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นายโชคชัย นิลเจียรสกุล

กรรมการอิสระ
กรรมการกำกับความเสี่ยง

นายชาติศิริ โสภณพนิช

กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหาร

นายสุวรรณ แทนสถิตย์

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหาร
กรรมการกำกับความเสี่ยง

นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหาร

นายจรัมพร โชติกเสถียร

กรรมการบริหาร

นายบุญส่ง บุณยะสาระนันท์

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่

นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์

กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหาร

เลขานุการบริษัท

นายอภิชาต รมยะรูป

เลขานุการบริษัท
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน