คณะกรรมการธนาคาร

นายปิติ สิทธิอำนวย

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

นายเดชา ตุลานันท์

ประธานกรรมการบริหาร

นางเกศินี วิฑูรชาติ

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายโกวิทย์ โปษยานนท์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายอรุณ จิรชวาลา

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ

นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์

กรรมการบริหาร

นายอมร จันทรสมบูรณ์

กรรมการบริหาร
กรรมการกำกับความเสี่ยง

หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายพรเทพ พรประภา

กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายโชคชัย นิลเจียรสกุล

กรรมการอิสระ
กรรมการกำกับความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลกิจการ

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์

กรรมการอิสระ

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

กรรมการอิสระ

นายชาติศิริ โสภณพนิช

กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหาร

นายสุวรรณ แทนสถิตย์

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหาร
กรรมการกำกับความเสี่ยง

นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหาร

นายจรัมพร โชติกเสถียร

กรรมการบริหาร

นายบุญส่ง บุณยะสาระนันท์

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่

นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์

กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหาร
กรรมการกำกับดูแลกิจการ

เลขานุการบริษัท

นายอภิชาต รมยะรูป

เลขานุการบริษัท

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน