นายศิริ จิระพงษ์พันธ์


กรรมการ

ประเภทกรรมการ
กรรมการอิสระ

อายุ
65 ปี    วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 10 กรกฎาคม 2563
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร 7 เดือน
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาเอก วิศวกรรมเคมี Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี (เกียรตินิยม) California Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 77/2006
 • Director Luncheon Briefing (M - DLB) รุ่น 2/2008
 • Audit Committee Seminar - Get Ready for the Year End
 • Anti-corruption: Leadership Role of the Board
การถือหุ้นในธนาคาร
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร
ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2560 - 2562: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
 • 2560: กรรมการ บริษัท สุทศมิตร จำกัด
 • 2560: กรรมการ บริษัท วัน เอเชี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 • 2560: กรรมการ บริษัท เครดิต ฟอร์ซิเอร์ แอล พี เอ็น จำกัด
 • 2558 - 2560: กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - 2558: กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีที โกบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 2557: สมาชิกสภา สภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • 2553 - 2560: ผู้อำนวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
 • 2549: กรรมการ / รักษาการผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 • 2548 - 2549: กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • 2546 - 2549: กรรมการ บริษัท ซินเนอจี โซลูชั่น จำกัด
 • 2539 - 2546: กรรมการผู้จัดการ / ที่ปรึกษา บริษัท แอลพีเอ็นเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
 • 2531 - 2536: ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสด้านกิจการวานิชธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • 2528 - 2560: กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
 • 2526 - 2531: ผู้จัดการฝ่ายแผนและประสานงาน บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด
 • 2523 - 2526: หัวหน้ากองวางแผนและวิเคราะห์ระบบ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
 • 2523: อาจารย์พิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี