นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู


กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหาร

ประเภทกรรมการ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

อายุ
70 ปี    วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 29 ธันวาคม 2554
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร
8 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท Business Management (M.B.M.) Asian Institute of Management ประเทศฟิลิปปินส์
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Advanced Management Program, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 399
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 8 (วพน. 8) สถาบันวิทยาการพลังงาน กระทรวงพลังงาน
 • หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 5 (นธป. 5) สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 9/2004
การถือหุ้นในธนาคาร
จำนวน 150,000 หุ้น คิดเป็น 0.00786%

(สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร
ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน
 • 1 มกราคม 2561 - ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
 • ธันวาคม 2554 - ปัจจุบัน: กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 • 2549 - 2558: กรรมการอิสระ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์
 • 2544 - 2554: รองผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 • 2537 - 2544: ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 • 2534 - พฤษภาคม 2559: กรรมการ บจ. ไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) 
 • 2531 - กันยายน 2559: กรรมการ บจ. ไทยอินดัสเตรียลเอสเตท
 • 2525 - 2537: ผู้บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • 2553 - ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ บมจ. บีอีซีเวิลด์
 • 2546 - ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ บมจ. บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท์
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2562 - ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ บจ. เวสเทิร์น เดคอร์ คอร์ปอเรชั่น
 • 2537 - ปัจจุบัน: กรรมการ บจ. เทยิน โพลีเอสเตอร์