นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์


กรรมการบริหาร

ประเภทกรรมการ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

อายุ
77 ปี     วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 28 ธันวาคม 2547
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร
15 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร Wharton School of Finance and Commerce, University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Executive Development Program, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Management Development Program, Wharton School ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 2/2011
 • Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 6/2009
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 0/2000
การถือหุ้นในธนาคาร

ไม่มี

 

(สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร
ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2548 - ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 • ธันวาคม 2547 - ปัจจุบัน: กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 • 2553 - พฤษภาคม 2558: กรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • 2549 - กรกฎาคม 2553: กรรมการผู้อำนวยการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 • 2548 - กุมภาพันธ์ 2562: ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 • 2548 - พฤษภาคม 2556: กรรมการอิสระ บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
 • 2545 - 2552: ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 2542 - 2544: กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงไทย
 • 2539 - 2542: กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • 2547 - ปัจจุบัน: ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการอิสระ บมจ. กรุงเทพประกันภัย
 • 2547 - ปัจจุบัน: ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • มีนาคม 2557 - ปัจจุบัน: กรรมการ บจ. การแพทย์ สุขุมวิท 62
 • ปัจจุบัน: กรรมการ บจ. กาญจนทัต
 • ปัจจุบัน: กรรมการ บจ. บูรพาธารินทร์
 • ปัจจุบัน: กรรมการ บจ. ตรีรัชปณชัย