นายพรเทพ พรประภา


กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประเภทกรรมการ
กรรมการอิสระ

อายุ
71 ปี    วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 12 เมษายน 2550
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร
13 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
 • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ California College of Commerce ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 5
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 66/2007
การถือหุ้นในธนาคาร

ไม่มี

 

(สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร
ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน
 • กันยายน 2555 - ปัจจุบัน: กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 • เมษายน 2550 - ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ บจ. มาห์เล สยาม ฟิลเตอร์ ซิสเต็มส์
 • ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ บจ. สยามไดกิ้นเซลส์
 • ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ บจ. เอ็น เอส เค แบริ่งส์ (ประเทศไทย)
 • ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ บจ. สยาม เอ็น เอส เค สเตียริ่ง ซิสเต็มส์
 • ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ บจ. เอ็น เอส เค แบริ่งส์ เมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
 • ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ บจ. สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์
 • ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ บจ. บางกอกโคมัตสุ
 • ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ บจ. นิตตั้น (ประเทศไทย)
 • ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ บจ. ทองถาวรพัฒนา
 • ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ บจ. สยามดนตรียามาฮ่า
 • ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ บจ. ทุนถาวร
 • ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ บจ. ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย)
 • ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ บจ. สยามนิสสันบอดี้
 • ปัจจุบัน: ประธานบริษัท บจ. บางกอกโคมัตสุเซลส์
 • ปัจจุบัน: ประธานบริษัท บจ. ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์
 • ปัจจุบัน: ประธานบริษัท บจ. บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์
 • ปัจจุบัน: ประธานบริษัท บจ. สยาม ยีเอส แบตเตอรี่
 • ปัจจุบัน: ประธานบริษัท/ ผู้จัดการใหญ่ บจ. สยามยีเอสเซลส์
 • ปัจจุบัน: รองประธานบริษัท บจ. สยามกลการอะไหล่
 • ปัจจุบัน: กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. สยามกลการ
 • ปัจจุบัน: กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. สยามกลการโลจิสติกส์
 • ปัจจุบัน: กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. สมบัติถาวร
 • ปัจจุบัน: กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. สยามคันทรีคลับ
 • ปัจจุบัน: กรรมการ บจ. นิสสัน เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์)
 • ปัจจุบัน: กรรมการ บจ. พีเอ็ม (นาจอมเทียน)
 • ปัจจุบัน: กรรมการ บจ. พีเอ็ม (บางนา - ตราด)
 • ปัจจุบัน: กรรมการ บจ. สยาม แอ็ท ชลบุรี
 • ปัจจุบัน: กรรมการ บจ. พีเอ็ม (ประเวศ)
 • ปัจจุบัน: กรรมการ บจ. พีเอ็ม (พัทยา)
 • ปัจจุบัน: กรรมการ บจ. ถาวร คันทรี่คลับแอนด์รีสอร์ท
 • ปัจจุบัน: ผู้จัดการใหญ่ บจ. บางกอกมอเตอร์เวอคส์