นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์


กรรมการ

ประเภทกรรมการ
กรรมการอิสระ

อายุ
64  ปี    วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 10 กรกฎาคม 2563
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร 7 เดือน
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาเอก นโยบายและการจัดการสาธารณะ The Wharton School of the University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท นโยบายและการจัดการสาธารณะ The Wharton School of the University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท วิทยาการพลังงานแสงอาทิตย์ Trinity University, Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า The University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ไม่มี
การถือหุ้นในธนาคาร
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร
ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน
 • ธันวาคม 2559 - กรกฎาคม 2562: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • สิงหาคม 2557 - ธันวาคม 2559: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2557 - 2559: ประธานคณะกรรมการ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2557: ประธานคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • 2554 - 2558: ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • 2552 - 2557: เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2547 - 2548: ผู้อำนวยการ ศูนย์นวัตกรรมนโยบาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • 2546 - 2552: ผู้อำนวยการ สถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย
 • 2542 - 2544: ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 • 2536 - 2540: ผู้อำนวยการ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี