นายอรุณ จิรชวาลา 


ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการ
กรรมการอิสระ

อายุ
66 ปี    วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 12 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร
5 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) วิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 88/2007
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 34/2005
การถือหุ้นในธนาคาร

ไม่มี

 

(สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร
ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน
 • 30 เมษายน 2562 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 • 1 เมษายน 2558 - ปัจจุบัน: กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 • 2 กุมภาพันธ์ 2558 - ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 • 21 กุมภาพันธ์ 2562 - เมษายน 2562: ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 • มิถุนายน 2552 - เมษายน 2562: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น
 • เมษายน 2552 - พฤษภาคม 2558: ประธานกรรมการ บจ. เค.ดับบลิว.ซี. คลังสินค้า
 • สิงหาคม 2551 - มกราคม 2558: กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ธนาคารยูโอบี
 • เมษายน 2551 - สิงหาคม 2557: ประธานกรรมการ บจ. กรุงเทพคลังเอกสาร
 • สิงหาคม 2550 - พฤษภาคม 2557: ประธานกรรมการบริหาร บมจ. กรุงเทพโสภณ
 • 2547 - 2549: กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย
 • กันยายน 2538 - ตุลาคม 2539: ผู้อำนวยการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
 • พฤษภาคม 2530 - สิงหาคม 2536: Treasury and Investment Officer ธนาคารพัฒนาเอเชีย กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • สิงหาคม 2550 - ปัจจุบัน: กรรมการ บมจ. กรุงเทพโสภณ
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • พฤศจิกายน 2549 - ปัจจุบัน: กรรมการ บจ. พลังโสภณ