นายเดชา ตุลานันท์


ประธานกรรมการบริหาร

ประเภทกรรมการ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

อายุ
85 ปี    วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 26 มีนาคม 2534
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร
29 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต Leicester University ประเทศสหราชอาณาจักร
 • Executive Program, Pennsylvania State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ไม่มี
การถือหุ้นในธนาคาร

จำนวน 96,650 หุ้น คิดเป็น 0.00506%

 

(สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร
ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน
 • 23 มีนาคม 2560 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 • มีนาคม 2534 - ปัจจุบัน: กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 • 2552 - มีนาคม 2560: รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 • 2547 - พฤษภาคม 2555: กรรมการ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์
 • 2535 - 2551: กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 • มีนาคม 2534 - 2535: กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 • 2528 - 2534: ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 • 2516 - 2528: ผู้บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • 2542 - ปัจจุบัน: กรรมการ บมจ. ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) 
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2543 - ปัจจุบัน: กรรมการ บจ. ซิตี้เรียลตี้