นายบุญส่ง บุณยะสาระนันท์


กรรมการรองผู้จัดการใหญ่

ประเภทกรรมการ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

อายุ
70 ปี    วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 12 เมษายน 2562
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร
1 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ไม่มี

การถือหุ้นในธนาคาร

ไม่มี

 

(สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร
ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน
  • เมษายน 2562 - ปัจจุบัน: กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
  • 2549 - เมษายน 2562: รองผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
  • 2541 - 2549: ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
  • 2530 - 2541: ผู้บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • 2553 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ บจ. บีบีแอล (เคแมน)