นายจรัมพร โชติกเสถียร


กรรมการบริหาร

ประเภทกรรมการ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

อายุ
63 ปี    วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 12 เมษายน 2560
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร
3 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขา Electrical Engineering and Computer Science, Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 11
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1/2555
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) พ.ศ. 2547 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 185/2014
 • IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 7/2018
การถือหุ้นในธนาคาร

ไม่มี

 

(สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร
ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน
 • 1 มกราคม 2561 - ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 • 12 เมษายน 2560 - ปัจจุบัน: กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 • 2560 - กุมภาพันธ์ 2562: กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ
 • 2558 - 2560: กรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ. สายการบินนกแอร์
 • 2557 - 2560: กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. การบินไทย
 • 2554 - 2557: ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
 • 2554 - 2557: คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • 2553 - 2557: กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 2551 - 2553: CIO รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มเทคโนโลยี บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
 • 2542 - 2551: ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
 • 2538 - 2542: กรรมการผู้จัดการใหญ่ บล. ไทยพาณิชย์
 • 2535 - 2537: กรรมการผู้จัดการ บลจ. ไทยพาณิชย์
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • 31 กรกฎาคม 2562 - ปัจจุบัน: ที่ปรึกษา บมจ. เครือไทย โฮลดิ้งส์
 • 2560 - ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
 • 2560 - ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. สิงห์ เอสเตท
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2561 - ปัจจุบัน: กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 2560 - ปัจจุบัน: กรรมการ บจ. อุตสาหกรรมไหมไทย (จิม ทอมป์สัน)
 • 2560 - ปัจจุบัน: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • 2553 - ปัจจุบัน: กรรมการ มูลนิธิศึกษาพัฒน์
 • 2547 - ปัจจุบัน: กรรมการ มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ