นายชาติศิริ โสภณพนิช


กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหาร

ประเภทกรรมการ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร
28 เมษายน 2535
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เคมี) Worcester Polytechnic Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Leadership Certification Program (DLCP) ปี 2021
 • Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 1/2015
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น TG/2004
 • The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 2/2001
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 3/2000
ประสบการณ์การทำงาน
 • 1 ธันวาคม 2537 - ปัจจุบัน: กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 • 28 เมษายน 2535 - ปัจจุบัน: กรรมการ และ กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 • 28 ธันวาคม 2552 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ บจ. ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน)
 • 20 พฤษภาคม 2563 - ปัจจุบัน: President Commissioner ธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค
 • 18 กันยายน 2563 - 26 กันยายน 2565: กรรมการ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 • 29 สิงหาคม 2560 - 30 สิงหาคม 2565: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
 • 15 สิงหาคม 2560 - 2 มิถุนายน 2563: กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ-ด้านเศรษฐกิจ
 • 21 ตุลาคม 2557 - 31 ธันวาคม 2562: กรรมการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
 • 25 มิถุนายน 2556 - 14 ตุลาคม 2564: กรรมการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • 14 กุมภาพันธ์ 2554 - 30 เมษายน 2557: กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 • 10 สิงหาคม 2553 - 8 มิถุนายน 2554: กรรมการ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
 • 19 กรกฎาคม 2553 - 30 เมษายน 2557: กรรมการ คณะกรรมการระบบการชำระเงิน
 • 19 กรกฎาคม 2553 - 30 เมษายน 2557: ประธานสมาคมธนาคารไทย
 • 30 เมษายน 2552 - 6 กุมภาพันธ์ 2565: กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • 2549 - 2551: สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • 2547 - มกราคม 2559: กรรมการ Board of Trustees, Singapore Management University
 • 2546 - กันยายน 2552: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 • 2545 - 2551: กรรมการ บมจ. การบินไทย
 • 2545 - 2549: ประธานสมาคมธนาคารไทย
 • 2545 - 2549: กรรมการ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
 • 2544 - 2551: กรรมการ VISA International - Asia Pacific
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • 2536 - ปัจจุบัน: กรรมการ บมจ.บางกอก โพสต์
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 27 กันยายน 2565 - ปัจจุบัน: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
 • 11 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน: กรรมการ คณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
 • 18 กุมภาพันธ์ 2553 - ปัจจุบัน: กรรมการ TRG Management LP
 • 18 กุมภาพันธ์ 2553 - ปัจจุบัน: กรรมการ TRG Allocation LLC

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ