นายชาติศิริ โสภณพนิช


กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหาร

ประเภทกรรมการ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

อายุ
60 ปี    วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 28 เมษายน 2535
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร
28 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เคมี) Worcester Polytechnic Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 1/2015
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น TG/2004
 • The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 2/2001
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 3/2000
การถือหุ้นในธนาคาร

จำนวน 5,300,200 หุ้น คิดเป็น 0.27767%

 

(สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร
ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2537 - ปัจจุบัน: กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 • 2535 - ปัจจุบัน: กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 • 28 ธันวาคม 2552 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ บจ. ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน)
 • 21 ตุลาคม 2557 - 31 ธันวาคม 2562: กรรมการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
 • 14 กุมภาพันธ์ 2554 - 30 เมษายน 2557: กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 • 10 สิงหาคม 2553 - 8 มิถุนายน 2554: กรรมการ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
 • 19 กรกฎาคม 2553 - 30 เมษายน 2557: กรรมการ คณะกรรมการระบบการชำระเงิน
 • 19 กรกฎาคม 2553 - 30 เมษายน 2557: ประธานสมาคมธนาคารไทย
 • 2549 - 2551: สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • 2547 - มกราคม 2559: กรรมการ Board of Trustees, Singapore Management University
 • 2546 - กันยายน 2552: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 • 2545 - 2551: กรรมการ บมจ. การบินไทย
 • 2545 - 2549: ประธานสมาคมธนาคารไทย
 • 2545 - 2549: กรรมการ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
 • 2544 - 2551: กรรมการ VISA International - Asia Pacific
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • 2536 - ปัจจุบัน: กรรมการ บมจ. โพสต์ พับลิซซิ่ง
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 29 สิงหาคม 2560 - ปัจจุบัน: กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
 • 15 สิงหาคม 2560 - ปัจจุบัน: กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ
 • 25 มิถุนายน 2556 - ปัจจุบัน: กรรมการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • 18 กุมภาพันธ์ 2553 - ปัจจุบัน: กรรมการ TRG Management LP
 • 18 กุมภาพันธ์ 2553 - ปัจจุบัน: กรรมการ TRG Allocation LLC
 • 30 เมษายน 2552 - ปัจจุบัน: กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ