นายโชคชัย นิลเจียรสกุล


กรรมการกำกับความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลกิจการ

ประเภทกรรมการ
กรรมการอิสระ

อายุ
62 ปี    วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 12 เมษายน 2560
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร
3 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 3 สำนักงานศาลปกครอง
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 8
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) พ.ศ. 2551 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 246/2017
การถือหุ้นในธนาคาร

จำนวน 2,500 หุ้น คิดเป็น 0.00013%

 

(สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร
ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน
 • 26 ธันวาคม 2562 - ปัจจุบัน: กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
 • 30 เมษายน 2562 - ปัจจุบัน: กรรมการกำกับความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 • 12 เมษายน 2560 - ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 • กุมภาพันธ์ - เมษายน 2562: กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 • 2542 - 2555: ทนายความและที่ปรึกษาอาวุโส บจ. ลิ้งค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย)
 • 2524 - 2537: หัวหน้าสำนักงานจักรพงษ์ทนายความ
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2537 - ปัจจุบัน: กรรมการผู้จัดการ บจ. สำนักงานจักรพงษ์ทนายความ