นายสุวรรณ แทนสถิตย์


กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหาร
กรรมการกำกับความเสี่ยง

ประเภทกรรมการ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

อายุ
75 ปี    วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 26 ตุลาคม 2549
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร
13 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท M.Sc. in Commerce, University of Santo Tomas ประเทศฟิลิปปินส์
 • ปริญญาตรี B.B.A. Management, University of The East ประเทศฟิลิปปินส์
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 355
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 63/2005
การถือหุ้นในธนาคาร

จำนวน 8,860 หุ้น คิดเป็น 0.00046%

 

(สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร
ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน
 • 30 เมษายน 2562 - ปัจจุบัน: กรรมการกำกับความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 • 2550 - ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 • ตุลาคม 2549 - ปัจจุบัน: กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 • 2547 - เมษายน 2562: กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 • 2539 - 2549: รองผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 • 2533 - 2539: ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 • 2521 - 2533: ผู้บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • 2548 - ปัจจุบัน: กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บมจ. กรุงเทพประกันภัย
 • 2545 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ลลิลพร็อพเพอร์ตี้
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2559 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ บจ. บัวหลวงเวนเจอร์ส
 • 2549 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ บจ. บริหารสินทรัพย์ทวี