ทางเลือกใหม่ในการระดมทุน

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและให้บริการแบบครบวงจรในการระดมทุนผ่านการออกและเสนอขาย ‘หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust: REIT)’ ‘หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund: IFF)’ และ ‘หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน’ (Infrastructure Trust: IFT) ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ในการระดมทุนสำหรับผู้ประกอบการที่มีอสังหาริมทรัพย์หรือกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้

 

การให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

 

  • นำเสนอโครงสร้างและการลงทุนของ REIT หรือ IFF/IFT ให้สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  • ช่วยตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการจัดตั้ง REIT หรือ IFF/IFT รวมถึงจัดทำประมาณทางการเงิน และประเมินมูลค่าของทรัพย์สินที่จะลงทุนเบื้องต้น
  • ให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทและผู้จัดการกองทรัสต์ หรือผู้จัดการกองทุน ในการคัดเลือกและประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางเทคนิคของ REIT หรือ IFF/IFT
  • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการยื่นขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ หากบริษัทมีความประสงค์จะบริหารจัดการกองทรัสต์ด้วยตนเอง
  • ให้ความช่วยเหลือผู้จัดการกองทรัสต์ หรือผู้จัดการกองทุน ในการชี้แจงข้อมูลต่างๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  • ร่วมกับผู้จัดการกองทรัสต์ หรือผู้จัดการกองทุน ในการจัดเตรียมและยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหน่วยลงทุนหรือหน่วยทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวน พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  • ให้ความช่วยเหลือในการนำหน่วยทรัสต์หรือหน่วยลงทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

การให้บริการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน หรือหน่วยทรัสต์

 

  • กำหนดกลยุทธ์ ประเมินสภาวะตลาดทุน และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดจำหน่าย
  • ให้คำแนะนำและประสานงานติดต่อเพื่อนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุน ร่วมกับผู้จัดการกองทรัสต์ หรือผู้จัดการกองทุน รวมทั้งดำเนินการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเสนอขายหน่วยทรัสต์หรือหน่วยลงทุน
  • ดำเนินการรับจองซื้อและจัดสรรหน่วยทรัสต์หรือหน่วยลงทุนผ่านช่องทางจัดจำหน่ายของธนาคาร

 

ผลงานที่ผ่านมา

ปี 2564

ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้

ปี 2562

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี. รีเทล

ปี 2562

ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี

ปี 2562, 2561 และ 2556

ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล

ปี 2561

ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ

ปี 2561

ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

ปี 2560

ผู้รับประกันการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า กลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์

ปี 2558

ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน

ปี 2557 และ 2558

ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้รับประกันการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ไทคอน

ปี 2556

ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนราง บีทีเอสโกรท

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจ
และดูแลการเงินของคุณ

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจและดูแลการเงินของคุณ