สิทธิประโยชน์บัตร

อุ่นใจ ใช้จ่ายสะดวก

กำหนดวงเงินและบริหารการใช้จ่ายได้ตามต้องการ

คล่องตัวยิ่งขึ้น

ลดขั้นตอนด้านเอกสารในการเบิกจ่าย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน

ปลอดดอกเบี้ยนานสูงสุด 45 วัน ลดการสำรองเงินสดล่วงหน้า

ลดค่าใช้จ่าย

ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารเงินสดเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับองค์กร

แจ้งทุกความเคลื่อนไหว

รับใบแจ้งยอดใช้จ่าย และรายงานสรุปการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในแต่ละเดือน

มั่นใจ ปลอดภัย

ใช้ระบบ VISA IntelliLink ในการบริหารค่าใช้จ่าย เรียกดูรายงานผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเภทบัตรและวงเงิน

ประเภทบัตร: บัตรวีซ่า (ไม่มีบัตรเสริม) หน้าบัตรจะระบุชื่อบริษัทใต้ชื่อผู้ถือบัตร

วงเงินบัตร

  • ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยนานสูงสุด 45 วัน
  • วงเงินรวมของบริษัท พิจารณาอนุมัติโดยธนาคารตามความเหมาะสม
  • วงเงินของพนักงานผู้ถือบัตร กำหนดโดยทางบริษัท
เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับบริษัท

  • หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทรับรองโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 30 วัน
  • งบดุลและงบการเงินบริษัท ย้อนหลัง 3 ปี
  • หนังสือบริคณห์สนธิ
  • ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)
  • รายงานการประชุมลงมติให้บริษัทขอใช้บริการบัตร พร้อมรายนามผู้ถือบัตร วงเงินต่อบัตร วิธีการชำระเงิน
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก แสดงชื่อเจ้าของบัญชีและหมายเลขบัญชี และรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน
  • สำเนาหนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทนบริษัท
  • หนังสือยินยอมในการเช็คสอบข้อมูล (ลายเซ็นต้องเหมือนในใบสมัคร)

สำหรับผู้ถือบัตร
  • กรณีบุคคลไทย
    • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • กรณีชาวต่างชาติ
    • สำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ
    • สำเนาใบอนุญาตทำงาน ที่ยังไม่หมดอายุ
ค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขการชำระเงิน

ค่าธรรมเนียม

  • ค่าธรรมเนียมรายปี 1,500 บาท/บัตร/ปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก และฟรีค่าธรรมเนียมปีถัดไป เพียงมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรรวม 100,000 บาท/ปี)

 

เงื่อนไขการชำระเงิน

  • การชำระเงินจากการใช้จ่ายผ่านบัตร จะต้องชำระเต็มจำนวนของยอดใช้จ่ายโดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ ภายในวันที่ครบกำหนดชำระเงิน
  • กรณีชำระเงินล่าช้ากว่าวันครบกำหนด ธนาคารคิดดอกเบี้ยในอัตรา 18% ต่อปี โดยคำนวณจากวันที่ธนาคารชำระเงินให้ร้านค้า/สถานบริการที่ผู้ถือบัตรนำบัตรเครดิตไปใช้จ่าย จนถึงวันที่มีการชำระหนี้เสร็จสิ้น

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจ
และดูแลการเงินของคุณ

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจและดูแลการเงินของคุณ

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ