จุดเด่นบัญชี

benefit

สะดวก ง่าย

เปิดบัญชีในสกุลเงินบาท เพื่อออมสำหรับใช้หมุนเวียนในการทำธุรกิจ 

benefit

คล่องตัว

เปิดได้เฉพาะบัญชีสะสมทรัพย์
จัดการธุรกรรมการเงินได้อย่างคล่องตัว

บริหารบัญชีง่ายๆ

ตอบโจทย์การประกอบกิจการในรูปบริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติม

การเปิดบัญชี
เปิดบัญชีด้วยเงินฝากเริ่มต้น 500 บาทขึ้นไป ประเภทบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ (ไม่สามารถเปิดบัญชีกระแสรายวัน) ได้ที่ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ สีลม เท่านั้น
เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
 • รายงานการประชุมของบริษัทที่ระบุความประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากต่างประเทศกับธนาคาร โดยระบุชื่อผู้มีอำนาจในการสั่งจ่ายและปิดบัญชี
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 • ข้อบังคับของบริษัท
 • หนังสือบริคณฑ์สนธิ
 • รายชื่อผู้บริหาร
 • รายชื่อผู้ถือหุ้น
 • หนังสือมอบอำนาจและหนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้มีอำนาจลงนามไม่ใช่กรรมการของบริษัท)
 • บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้บริหารและผู้มีอำนาจ
 • กรณีผู้ถือหุ้นถือหุ้นเกิน 25%
  • สำหรับบุคคลธรรมดา
   ใช้หลักฐาน ได้เเก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
  • สำหรับนิติบุคคล
   ใช้หลักฐาน ได้แก่ รายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลนั้นต่อเป็นทอดๆ ไป

หมายเหตุ: เอกสารของบริษัททุกหน้าต้องได้รับการรับรองความถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐและรับรองโดยสถานทูตไทยประจำประเทศที่บริษัทจดทะเบียนจัดตั้ง ทั้งนี้ วันออกเอกสารจนถึงวันหมดอายุต้องไม่เกิน 6 เดือน

*เงื่อนไขและรายละเอียดเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

การคุ้มครองเงินฝาก
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 บัญชีเงินฝากที่เป็นเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศทุกประเภทจะได้รับความคุ้มครองภายใต้ พ.ร.บ. สถาบันคุ้มครองเงินฝากในวงเงิน 1 ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝากเงิน ต่อ 1 สถาบันการเงิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สถาบันคุ้มครองเงินฝาก www.dpa.or.th

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจ
และดูแลการเงินของคุณ

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจและดูแลการเงินของคุณ

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ