โปรโมชั่นพิเศษ

สำหรับผู้จ่ายเงิน:

  1. ฟรี! ค่าธรรมเนียมการทำรายการ ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 63 - 31 ธ.ค. 64*
  2. สามารถนำรายจ่ายจากการลงทุนและการใช้บริการระบบ e-Withholding Tax มาหักเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่า ตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 65**

สำหรับผู้รับเงิน: ได้รับเงินเพิ่มขึ้นจากมาตรการลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายจาก 5% และ 3% เหลือเพียง 2% สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินผ่านระบบ e-Withholding Tax ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 - 31 ธ.ค. 65**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. (66) 0 2666 5000 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดธนาคาร

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
**เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด

จุดเด่นบริการ

ลดต้นทุน

ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดทำ นำส่ง และจัดเก็บหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย

ลดขั้นตอน

ธนาคารเป็นผู้นำส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย และข้อมูลภาษี แทนผู้จ่ายเงิน

ตรวจสอบง่าย

ตรวจสอบข้อมูลและดาวน์โหลดหลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลักษณะบริการ
บริการที่ธนาคารเป็นผู้นำส่งเงินภาษีและข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร เมื่อผู้จ่ายเงินโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร ธนาคารจะทำการหักเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากบัญชีผู้จ่ายเงิน และนำส่งเงินภาษีและข้อมูลให้กับกรมสรรพากร โดยที่ผู้จ่ายเงินไม่ต้องยื่นแบบและชำระเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วยตนเอง รวมถึงไม่ต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (Withholding Tax Certificate) ให้กับผู้รับเงินอีกต่อไป ซึ่งผู้จ่ายเงินและผู้รับเงินสามารถเรียกดูข้อมูลหลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากรได้ตลอดเวลา
ประโยชน์บริการ
  • ผู้จ่ายเงินไม่ต้องออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กับผู้รับเงิน
  • ผู้จ่ายเงินไม่ต้องยื่นแบบและชำระเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กับกรมสรรพากรด้วยตนเอง
  • ผู้จ่ายเงินและผู้รับเงินไม่ต้องจัดเก็บหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยสามารถตรวจสอบข้อมูล และดาวน์โหลดหลักฐานการหักภาษีได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร
  • ผู้จ่ายเงินสามารถชำระเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายเพิ่มเติม ผ่านช่องทางที่ธนาคารกำหนด
ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลธุรกิจ
เวลาติดต่อที่สะดวก