จุดเด่นบริการ

ลดต้นทุน

ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดทำ นำส่ง และจัดเก็บหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย

ลดขั้นตอน

ธนาคารเป็นผู้นำส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย และข้อมูลภาษี แทนผู้จ่ายเงิน

ตรวจสอบง่าย

ตรวจสอบข้อมูลและดาวน์โหลดหลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลักษณะบริการ
บริการที่ธนาคารเป็นตัวแทนในการนำส่งเงินและข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร เมื่อผู้จ่ายเงิน ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ทำการโอนเงินไปยังบัญชีผู้รับเงินด้วยบริการโอนเงินระหว่างบัญชีบริษัทในเครือ บริการจ่ายเงินเดือนพนักงาน บริการโอนเงินเข้าบัญชีคู่ค้าที่มีบัญชีธนาคารกรุงเทพ บริการโอนเงินผ่านระบบ SMART บริการโอนเงินระบบบาทเนต บริการโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ และบริการโอนเงินไปต่างประเทศ ผ่านช่องทางคอร์ปอเรท ไอแคช หรือบิซ ไอแบงก์กิ้ง* โดยธนาคารจะทำการหักเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากบัญชีผู้จ่ายเงิน และนำส่งเงินภาษีและข้อมูลให้กับกรมสรรพากร ทั้งนี้ ผู้จ่ายเงินไม่ต้องยื่นแบบและชำระเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วยตนเอง รวมถึงไม่ต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (Withholding Tax Certificate) ให้กับผู้รับเงินอีกต่อไป ซึ่งผู้จ่ายเงินและผู้รับเงินสามารถเรียกดูข้อมูลหลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากรได้ตลอดเวลา

*บิซ ไอแบงก์กิ้ง สามารถใช้ e-Withholding Tax ได้กับบริการโอนเงินผ่านระบบ SMART เท่านั้น
ประโยชน์บริการ
สำหรับผู้จ่ายเงิน

 • สามารถจ่ายเงินและนำส่งรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ในขั้นตอนเดียว ผ่านระบบออนไลน์
 • ไม่ต้องออกและจัดเก็บหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยสามารถตรวจสอบข้อมูล และดาวน์โหลดหลักฐานการหักภาษีได้ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร (ต้องลงทะเบียนกับกรมสรรพากรก่อนการใช้บริการ)
 • ไม่ต้องยื่นแบบและชำระเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กับกรมสรรพากรด้วยตนเอง
 • สามารถชำระเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายเพิ่มเติม ผ่านช่องทางที่ธนาคารกำหนด
 • สามารถตรวจสอบผลการโอนเงิน และการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากรายงานผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับผู้รับเงิน

 • ได้รับการแจ้งรายการโอนเงิน และข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผ่านทางอีเมล (ตามที่ผู้จ่ายเงินได้ระบุไว้ในคำสั่งโอนเงิน)
 • ไม่ต้องจัดเก็บหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยสามารถตรวจสอบข้อมูล และดาวน์โหลดหลักฐานการหักภาษีได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร (ต้องลงทะเบียนกับกรมสรรพากรก่อนการใช้บริการ)
 • มีสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้น จากอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ลดลง ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เมื่อผู้จ่ายเงินใช้บริการ e-Withholding Tax

คำถามที่พบบ่อย

ผู้จ่ายเงินและผู้รับเงินจะทราบได้อย่างไรว่าธนาคารได้หัก และนำส่งเงินและข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กับกรมสรรพากรแล้ว
ผู้จ่ายเงินและผู้รับเงินสามารถตรวจสอบข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่ายผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากรได้ หลังจากวันที่รายการโอนเงินมีผล 5 วัน รวมทั้งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลมาใช้ได้ โดยสามารถเข้าระบบโดยใช้ Username และ Password ของระบบ e-Filing (ต้องลงทะเบียนกับกรมสรรพากรก่อนการเข้าใช้ระบบ)
ผู้จ่ายเงินจำเป็นต้องจัดทำและจัดเก็บหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายแบบ (50 ทวิ) หรือไม่
เมื่อผู้จ่ายเงิน จ่ายเงินให้กับผู้รับเงินผ่านบริการ e-Withholding Tax ผู้จ่ายเงินและผู้รับเงินไม่จำเป็นต้องออก และจัดเก็บหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายจะถูกจัดเก็บไว้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากรเป็นระยะเวลา 3 ปี
ระบบ e-Withholding Tax ดีกว่าแบบเดิมอย่างไร
ประโยชน์ของการใช้ e-Withholding Tax

ผู้สำหรับผู้จ่ายเงิน

 • ลดขั้นตอนภายใน สามารถเตรียมข้อมูลและเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายในคราวเดียวกับเตรียมการชำระธุรกรรมการค้า
 • ไม่ต้องออกและจัดเก็บหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)
 • ไม่ต้องยื่นแบบและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กรมสรรพากรด้วยตนเอง
 • ลดการเก็บเอกสารกระดาษ
 • สามารถชำระเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายเพิ่มเติมผ่านช่องทางที่ธนาคารกำหนด

สำหรับผู้รับเงิน

 • ไม่ต้องติดตามและไม่ต้องจัดเก็บหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) จากผู้จ่ายเงิน หลังได้รับการโอนเงินแล้ว
 • สามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลได้เองผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร และสามารถดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลเก็บไว้ได้
 • เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน (ตามประกาศที่กรมสรรพากรประกาศลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย)
ถ้าผู้จ่ายเงินและผู้รับเงินได้ลงทะเบียนใช้ระบบ e-Filing ไว้แล้ว การตรวจสอบรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ถูกนำส่งจากธนาคาร ผู้ประกอบการต้องสมัครใช้บริการเพิ่มเติมกับทางกรมสรรพากรหรือไม่
ไม่ต้อง โดยผู้จ่ายเงินและผู้รับเงินสามารถตรวจสอบข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่ายผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากรได้ โดยใช้ Username และ Password ของระบบ e-Filing ที่มีอยู่เดิม ในกรณีที่ยังไม่เคยลงทะเบียนใช้ระบบ e-Filing ผู้ประกอบการสามารถสมัครใช้งานได้ทันที ตามขั้นตอนที่แนะนำอยู่บนเว็บไซต์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ