จุดเด่นบริการ

ลดต้นทุน

ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดทำ นำส่ง และจัดเก็บหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย

ลดขั้นตอน

ธนาคารเป็นผู้นำส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย และข้อมูลภาษี แทนผู้จ่ายเงิน

ตรวจสอบง่าย

ตรวจสอบข้อมูลและดาวน์โหลดหลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลักษณะบริการ
บริการที่ธนาคารเป็นผู้นำส่งเงินภาษีและข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร เมื่อผู้จ่ายเงินโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร ธนาคารจะทำการหักเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากบัญชีผู้จ่ายเงิน และนำส่งเงินภาษีและข้อมูลให้กับกรมสรรพากร โดยที่ผู้จ่ายเงินไม่ต้องยื่นแบบและชำระเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วยตนเอง รวมถึงไม่ต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (Withholding Tax Certificate) ให้กับผู้รับเงินอีกต่อไป ซึ่งผู้จ่ายเงินและผู้รับเงินสามารถเรียกดูข้อมูลหลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากรได้ตลอดเวลา
ประโยชน์บริการ
  • ผู้จ่ายเงินไม่ต้องออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กับผู้รับเงิน
  • ผู้จ่ายเงินไม่ต้องยื่นแบบและชำระเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กับกรมสรรพากรด้วยตนเอง
  • ผู้จ่ายเงินและผู้รับเงินไม่ต้องจัดเก็บหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยสามารถตรวจสอบข้อมูล และดาวน์โหลดหลักฐานการหักภาษีได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร
  • ผู้จ่ายเงินสามารถชำระเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายเพิ่มเติม ผ่านช่องทางที่ธนาคารกำหนด
ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลธุรกิจ
เวลาติดต่อที่สะดวก

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจ
และดูแลการเงินของคุณ

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจและดูแลการเงินของคุณ