ทำไมต้องธนาคารกรุงเทพ

พร้อมรับทุกโอกาสทางธุรกิจ

ด้วยเครือข่ายสาขาของธนาคารที่ตั้งอยู่ในกลุ่มประเทศเอเชีย ช่วยให้คุณและคู่ค้าทำธุรกรรมด้านการค้าระหว่างประเทศได้เร็วกว่า จะส่งออกหรือนำเข้าก็ง่าย ภายในวันเดียวกัน

รวดเร็วสำหรับผู้ส่งออก

รับเงินโอนเข้าบัญชี การแจ้งการเปิดเล็ตเตอร์ออฟเครดิต ได้ภายในวันเดียวกันกับวันที่คู่ค้าทำรายการ ช่วยให้บริการสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ลดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้นำเข้า

ไม่ต้องโอนเงินไปล่วงหน้าหลายวัน และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เพราะได้รับเอกสารเร็วขึ้น ลดความจำเป็นในการขอหนังสือค้ำประกันการออกสินค้าทางเรือ (Shipping Guarantee)

ข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์

ลักษณะบริการ

Asia Trade Fast Track เป็นการให้บริการการค้าระหว่างประเทศของธนาคารสำหรับผู้นำเข้า-ส่งออกที่มีคู่ค้าอยู่ใน 12 ประเทศในเอเชียซึ่งมีสาขาธนาคารกรุงเทพ ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย* ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง ไต้หวัน และญี่ปุ่น สามารถทำธุรกิจได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการรับและโอนเงิน (Inward and Outward Fund Transfer) หรือการเปิดและแจ้งเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Opening and Advising Letter of Credit) หรือตั๋ว (Bill) ให้แล้วเสร็จได้ในวันเดียวกัน

 • ผู้ส่งออก : รับเงินไว ได้เต็มจำนวน**
 • ผู้นำเข้า : สินค้ามาเร็ว เพิ่มโอกาสรับออร์เดอใหม่

*ให้บริการรับเงินโอนจากต่างประเทศและบริการโอนเงินไปต่างประเทศภายในวันเดียวกันเท่านั้น
**กรณีที่คุณและคู่ค้ามีบัญชีกับธนาคารกรุงเทพ และธนาคารเพอร์มาตาในประเทศอินโดนีเซีย

Asia Trade Fast Track สำหรับธุรกิจส่งออก

1. บริการรับเงินโอนจากต่างประเทศ (Inward Fund Transfer)
คู่ค้าของคุณที่อยู่ใน 12 ประเทศในเอเชีย สามารถโอนเงินด้วยสกุลเงินบาท (THB) และสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) และสกุลเงินอื่นๆ ตามที่ธนาคารประกาศ* เพื่อชำระเงินค่าสินค้าและค่าบริการ โดยเงินโอนจะเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพของคุณในวันเดียวกันกับที่ธนาคารได้รับคำสั่งจ่ายเงิน ภายใน 16.00 น. (ณ เวลาประเทศไทย) โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพของคุณในวันเดียวกัน

*สกุลเงินที่ให้บริการจะแตกต่างกันในแต่ละสาขาของธนาคารกรุงเทพที่ตั้งอยู่ในกลุ่มประเทศเอเชียนั้นๆ


2.
 บริการแจ้งการเปิดเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Advising Letter of Credit)
คุณจะได้รับแจ้งการเปิด L/C ภายในวันเดียวกันกับที่สาขาต่างประเทศของธนาคารที่ตั้งอยู่ในกลุ่มประเทศเอเชีย ได้ทำการเปิด L/C ให้แก่คู่ค้าของคุณ

3. บริการตั๋วสินค้าออกภายใต้เล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Export Bill under Letter of Credit) และบริการตั๋วเรียกเก็บต่างประเทศขาออก (Outward Bill for Collection) 
คุณจะได้รับแจ้งผลการตรวจสอบเอกสารส่งออก รวมถึงหมายเลขอ้างอิงในการส่งเอกสารจากบริษัทผู้ให้บริการส่งเอกสาร (Courier Services) ภายในวันเดียวกับที่คุณยื่นเอกสารกับธนาคาร


ช่องทางการให้บริการ

 • บริการรับเงินโอนจากต่างประเทศ (Inward Fund Transfer) สามารถขอเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อรับเงินโอนได้ที่ธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ
 • บริการแจ้งการเปิดเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Advising Letter of Credit) บริการตั๋วสินค้าออกภายใต้เล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Export Bill under Letter of Credit) และบริการตั๋วเรียกเก็บต่างประเทศขาออก (Outward Bill for Collection) สามารถใช้บริการได้ที่สำนักธุรกิจที่มีศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและนำเข้า หรือผ่านบริการเพื่อธุรกิจส่งออกและนำเข้าผ่านอินเทอร์เน็ต ไอเทรด (iTrade)*

  *สามารถเรียกดูรายการธุรกรรมได้สำหรับบริการแจ้งการเปิดเล็ตเตอร์ออฟเครดิต บริการตั๋วสินค้าออกภายใต้เล็ตเตอร์ออฟเครดิต และบริการตั๋วเรียกเก็บต่างประเทศขาออก

 

ประโยชน์บริการ

 • สามารถรับเงินได้เร็วยิ่งขึ้น ช่วยเสริมสภาพคล่องให้แก่ธุรกิจ เนื่องจากสามารถได้รับเงินโอนเข้าบัญชีในวันเดียวกันกับวันที่โอนเงิน กรณีคู่ค้าของท่านทำการโอนเงินจากสาขาของธนาคารกรุงเทพในกลุ่มประเทศเอเชีย และธนาคารเพอร์มาตาในประเทศอินโดนีเซีย
 • ได้รับเงินเต็มจำนวน เนื่องจากไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายธนาคารตัวแทนต่างประเทศ (Correspondent Bank’s Charge) กรณีที่คุณและคู่ค้ามีบัญชีกับธนาคารกรุงเทพ และธนาคารเพอร์มาตาในประเทศอินโดนีเซีย
 • ช่วยให้คู่ค้าของคุณบริหารวงเงินในการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ (Trading Limit) ที่มีอยู่กับคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสามารถชำระเงินได้อย่างรวดเร็ว
 • การแจ้งการเปิดเล็ตเตอร์ออฟเครดิต ทำให้คุณสามารถเริ่มกระบวนการผลิตหรือจัดซื้อวัตถุดิบได้เร็วขึ้น ส่งผลให้การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออกและการส่งสินค้าให้แก่คู่ค้าเร็วยิ่งขึ้น
 • สามารถนำ L/C ที่ได้รับมาใช้สำหรับขอสินเชื่อเพื่อการส่งออก (Packing Credit) เพื่อนำเงินไปใช้สำหรับการเตรียมหรือผลิตสินค้าได้เร็วขึ้น
Asia Trade Fast Track สำหรับธุรกิจนำเข้า
1. บริการโอนเงินไปต่างประเทศ (Outward Fund Transfer)

คุณสามารถโอนเงินไปยังสาขาของธนาคารกรุงเทพที่ตั้งอยู่ในกลุ่มประเทศเอเชีย และธนาคารเพอร์มาตาในประเทศอินโดนีเซีย ได้ภายในวันเดียวกัน เพื่อชำระเงินค่าสินค้าและค่าบริการ โดยแบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ

 

 • กรณีผู้รับเงินมีบัญชีกับสาขาของธนาคารกรุงเทพที่ตั้งอยู่ในกลุ่มประเทศเอเชีย และธนาคารเพอร์มาตาในประเทศอินโดนีเซีย
  สำหรับผู้รับเงินที่มีบัญชีเงินฝากกับสาขาของธนาคารกรุงเทพในกลุ่มประเทศเอเชีย และธนาคารเพอร์มาตาในประเทศอินโดนีเซีย จะสามารถรับเงินโอนเข้าบัญชีได้ภายในวันเดียวกันกับวันที่โอนเงินจากธนาคารกรุงเทพในประเทศไทย* ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการของสาขาของธนาคารกรุงเทพในกลุ่มประเทศเอเชียนั้นๆ 

 

* ผู้รับเงินจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายในวันเดียวกันกับวันที่โอนเงิน เฉพาะกรณีเป็นการโอนเงินไปต่างประเทศในสกุลเงินบาท (THB) และสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD)

 

 • กรณีผู้รับเงินไม่มีบัญชีกับสาขาของธนาคารกรุงเทพที่ตั้งอยู่ในกลุ่มประเทศเอเชีย และธนาคารเพอร์มาตาในประเทศอินโดนีเซีย
  สำหรับผู้รับเงินที่ไม่มีบัญชีกับสาขาของธนาคารกรุงเทพในกลุ่มประเทศเอเชีย และธนาคารเพอร์มาตาในประเทศอินโดนีเซีย เงินโอนจะนำเข้าบัญชีของธนาคารผู้รับเงินปลายทาง (beneficiary’s bank) ภายในวันเดียวกันกับวันที่โอนเงิน

 

สำหรับการโอนเงินไปต่างประเทศในสกุลเงินอื่นๆ นั้น จะมีเงื่อนไขการให้บริการที่แตกต่างกัน คุณสามารถสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงเทพที่ใช้บริการอยู่ หรือ Corporate Service Center (66) 0 2031 7888 ในวันและเวลาทำการธนาคาร


2. บริการเปิดเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Opening Letter of Credit หรือ L/C)

คู่ค้าของคุณที่อยู่ในกลุ่มประเทศเอเชียจะได้รับแจ้งการเปิด L/C ภายในวันเดียวกันกับวันที่คุณเปิด L/C ผ่านธนาคารกรุงเทพในประเทศไทย


3. บริการตั๋วสินค้าเข้าภายใต้เล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Import Bill under Letter of Credit) และบริการตั๋วเรียกเก็บต่างประเทศขาเข้า (Inward Bill for Collection)

คุณจะได้รับแจ้งตั๋วเข้าภายในวันเดียวกันกับที่ธนาคารกรุงเทพในประเทศไทยได้รับตั๋วจากสาขาต่างประเทศของธนาคารกรุงเทพที่อยู่ในกลุ่มประเทศเอเชีย


ช่องทางการให้บริการ

 • บริการโอนเงินไปต่างประเทศ (Outward Fund Transfer) สามารถใช้บริการได้ที่ สาขาและสำนักธุรกิจของธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศที่ให้บริการโอนเงินไปต่างประเทศ หรือผ่านบริการไอแคช (iCash)
 • บริการเปิดเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Opening Letter of Credit) บริการตั๋วสินค้าเข้าภายใต้เล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Import Bill under Letter of Credit) และบริการตั๋วเรียกเก็บต่างประเทศขาเข้า (Inward Bill for Collection) สามารถใช้บริการได้ที่สำนักธุรกิจที่มีศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและนำเข้า หรือผ่านบริการเพื่อธุรกิจส่งออกและนำเข้าผ่านอินเทอร์เน็ต ไอเทรด (iTrade)*

 

*สามารถส่งคำขอเปิด L/C และเรียกดูรายการธุรกรรมได้สำหรับบริการเปิดเล็ตเตอร์ออฟเครดิต และสามารถเรียกดูรายการธุรกรรมได้สำหรับบริการตั๋วสินค้าเข้าภายใต้เล็ตเตอร์และบริการตั๋วเรียกเก็บต่างประเทศขาเข้า


ประโยชน์บริการ

 • เพิ่มสภาพคล่องในการบริหารจัดการทางการเงิน เนื่องจากไม่ต้องโอนเงินไปล่วงหน้าเป็นเวลาหลายวัน สำหรับการทำธุรกรรมด้วยสกุลเงินบาท (THB) และสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) กรณีที่คู่ค้าของคุณมีบัญชีกับสาขาของธนาคารกรุงเทพที่ตั้งอยู่ในกลุ่มประเทศเอเชีย และธนาคารเพอร์มาตาในประเทศอินโดนีเซีย
 • ได้รับความเชื่อถือและความสัมพันธ์ที่ดีจากคู่ค้า เพราะสามารถชำระเงินได้ตรงตามเวลา และคู่ค้าได้รับเงินค่าสินค้าเต็มจำนวน เพราะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายธนาคารตัวแทนต่างประเทศ (Correspondent Bank’s Charge) กรณีที่คุณและคู่ค้ามีบัญชีกับธนาคารกรุงเทพ และธนาคารเพอร์มาตาในประเทศอินโดนีเซีย
 • เพิ่มโอกาสรับคำสั่งซื้อใหม่ เนื่องจากทราบระยะเวลาในการชำระเงินให้แก่คู่ค้าที่ชัดเจน ทำให้สามารถคาดการณ์กำหนดการมาถึงของสินค้า และบริหารสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เนื่องจากได้รับเอกสารเร็วขึ้น ช่วยให้คุณลดความจำเป็นในการขอหนังสือค้ำประกันการออกสินค้าทางเรือ (Shipping Guarantee)

 

นอกจากนี้ หากคุณต้องการโอนเงินระหว่างกลุ่มประเทศเอเชีย “Remittance in Asia – Same Day” ที่มีเครือข่ายธนาคารกรุงเทพตั้งอยู่ เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ สามารถโอนเงินด้วยสกุลเงินบาท (THB) และสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) ให้แก่คู่ค้าภายในวันเดียวกันได้ เพียงมีบัญชีกับสาขาของธนาคารกรุงเทพที่ตั้งอยู่ในกลุ่มประเทศเอเชีย และธนาคารเพอร์มาตาในประเทศอินโดนีเซีย
เงื่อนไขบริการ

1. ผู้ใช้บริการต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือกลุ่มประเทศในเอเชีย อันได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ จีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน และญี่ปุ่น (ยกเว้นบริการโอนเงินไปต่างประเทศ (Outward Fund Transfer)  ผู้รับเงินสามารถเป็นได้ทั้งนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา)
2. สำหรับบริการโอนเงินไปต่างประเทศ (Outward Fund Transfer) และบริการรับเงินโอนจากต่างประเทศ (Inward Fund Transfer)

2.1 วัตถุประสงค์ในการรับหรือโอนเงินต้องเป็นการชำระเงินค่าสินค้าหรือค่าบริการเท่านั้น
2.2 สกุลเงินในการทำธุรกรรมจะต้องเป็นสกุลเงินบาท (THB), สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) และสกุลเงินอื่นๆ ตามที่ธนาคารประกาศ และกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไข (Regulations) ของประเทศนั้นๆ
2.3 สำหรับบริการโอนเงินไปต่างประเทศ (Outward Fund Transfer) : คู่ค้าของคุณที่สามารถได้รับเงินเข้าบัญชีภายในวันเดียวกันกับวันที่โอนเงินได้ จะต้องมีบัญชีเงินฝากกับสาขาของธนาคารกรุงเทพที่อยู่ในกลุ่มประเทศเอเชีย และธนาคารเพอร์มาตาในประเทศอินโดนีเซีย โดยคุณจะต้องทำธุรกรรมเป็นสกุลเงินบาท (THB) และสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) และยื่นคำขอใช้บริการโอนเงินพร้อมเอกสารประกอบการโอนเงินที่ถูกต้องและครบถ้วน ให้แก่สาขาที่ให้บริการเงินโอนต่างประเทศ หรือสำนักธุรกิจของธนาคารในประเทศไทยในวันทำการและภายใน 13.00 น. สำหรับการโอนเงินไปประเทศญี่ปุ่น จะต้องยื่น ภายใน 11.00 น. 
2.4 กรณีที่ต้องการใช้บริการโอนเงินไปยังสาขาของธนาคารกรุงเทพในกลุ่มประเทศเอเชีย และธนาคารเพอร์มาตาในประเทศอินโดนีเซีย ภายในวันเดียวผ่านช่องทางการให้บริการ ไอแคช (iCash) คุณจะต้องสมัครใช้บริการก่อนจึงจะสามารถโอนเงินไปต่างประเทศผ่านช่องทางบริการนี้ได้
2.5 สำหรับบริการรับเงินโอนจากต่างประเทศ (Inward Fund Transfer) : คุณจะได้รับเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพภายในวันเดียวกันกับวันที่ธนาคารกรุงเทพได้รับคำสั่งจ่ายเงินได้ จะต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงเทพในประเทศไทย และธนาคารต้องได้รับคำสั่งจ่ายเงินภายใน 16.00 น. (ณ เวลาประเทศไทย)

 

3. สำหรับบริการเปิดและแจ้งเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Opening and Advising Letter of Credit) หรือตั๋ว (Bill)

3.1 ต้องเป็นการทำธุรกรรมระหว่างธนาคารกรุงเทพในประเทศไทยกับสาขาต่างประเทศของธนาคารที่อยู่ในกลุ่มประเทศเอเชียเท่านั้น (ยกเว้นบรูไน)
3.2 สำหรับผู้ส่งออก

 • บริการแจ้งการเปิดเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Advising Letter of Credit) คุณจะได้รับการแจ้ง L/C ภายในวันเดียวกัน เมื่อคู่ค้าของคุณทำการยื่นใบคำขอใช้บริการและเอกสารประกอบที่ถูกต้องและครบถ้วน ให้แก่สาขาของธนาคารกรุงเทพในกลุ่มประเทศเอเชีย ภายในเวลาที่แต่ละสาขาธนาคารกรุงเทพกำหนด
 • บริการตั๋วสินค้าออกภายใต้เล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Export Bill under Letter of Credit) และบริการตั๋วเรียกเก็บต่างประเทศขาออก (Outward Bill for Collection) เมื่อทำการยื่นเอกสารการส่งออกที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่ธนาคารกรุงเทพ ภายใน 14.00 น. คุณจะได้รับการแจ้งผลการตรวจเอกสาร รวมถึงหมายเลขอ้างอิงในการส่งเอกสารจากบริษัทผู้ให้บริการส่งเอกสาร (Courier Services) ภายในวันเดียวกับที่คุณยื่นเอกสารกับธนาคาร
 • ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดส่งเอกสารส่งออกอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัทผู้ให้บริการส่งเอกสาร (Courier Services)

3.3 สำหรับผู้นำเข้า

 • บริการเปิดเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Opening Letter of Credit) ให้ผู้รับผลประโยชน์ภายในวันเดียว คุณต้องได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อการนำเข้าจากธนาคารก่อน และทำการยื่นใบคำขอใช้บริการและเอกสารประกอบที่ถูกต้องและครบถ้วน ให้แก่ธนาคารกรุงเทพ ภายใน 12.00 น. ยกเว้นการเปิด L/C ไปประเทศเมียนมา จีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน และญี่ปุ่น จะต้องยื่น ภายใน 11.00 น. ทั้งนี้ หากไม่ต้องการใช้บริการเปิด L/C ให้คู่ค้าได้รับ L/C ภายในวันเดียว สามารถยื่นเอกสารขอใช้บริการ ได้ถึง 16.00 น.
 • บริการตั๋วสินค้าเข้าภายใต้เล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Import Bill under Letter of Credit) และบริการตั๋วเรียกเก็บต่างประเทศขาเข้า (Inward Bill for Collection) คุณจะได้รับแจ้งตั๋วสินค้าเข้า และขอชำระเงิน ในกรณีตั๋ว Sight หรือรับรองตั๋วแลกเงิน ในกรณีตั๋ว Term เพื่อขอรับเอกสารส่งออกได้ภายในวันเดียว เมื่อธนาคารกรุงเทพได้รับตั๋วสินค้าเข้าภายใน 14.00 น.
 • หากคุณทำธุรกรรมผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ไอเทรด (iTrade) สามารถใช้บริการได้เฉพาะบริการเปิดเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Opening Letter of Credit) เท่านั้น

4. เงื่อนไขการให้บริการและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของธนาคารกรุงเทพ และธนาคารผู้รับเงินปลายทางกำหนด
5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักธุรกิจที่มีศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและนำเข้าทั่วประเทศ หรือ Corporate Service Center โทร. (66) 0 2031 7888  ในวันและเวลาทำการของธนาคาร

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate
Service Center (66) 0 2031 7888

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate Service Center (66) 0 2031 7888

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ