ทำไมต้องธนาคารกรุงเทพ

พร้อมรับทุกโอกาสทางธุรกิจ

ด้วยเครือข่ายสาขาของธนาคารที่ตั้งอยู่ในกลุ่มประเทศเอเชีย ช่วยให้คุณและคู่ค้าทำธุรกรรมด้านการค้าระหว่างประเทศได้เร็วกว่า จะส่งออกหรือนำเข้าก็ง่าย ภายในวันเดียวกัน

รวดเร็วสำหรับผู้ส่งออก

รับเงินโอนเข้าบัญชี การแจ้งการเปิดเล็ตเตอร์ออฟเครดิต ได้ภายในวันเดียวกันกับวันที่คู่ค้าทำรายการ ช่วยให้บริการสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ลดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้นำเข้า

ไม่ต้องโอนเงินไปล่วงหน้าหลายวัน และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เพราะได้รับเอกสารเร็วขึ้น ลดความจำเป็นในการขอหนังสือค้ำประกันการออกสินค้าทางเรือ (Shipping Guarantee)

ข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์

ลักษณะบริการ
Asia Trade Fast Track เป็นการให้บริการการค้าระหว่างประเทศของธนาคารสำหรับผู้นำเข้า-ส่งออกที่มีคู่ค้าอยู่ใน 12 ประเทศในเอเชียซึ่งมีสาขาธนาคารกรุงเทพ ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ จีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน และญี่ปุ่น สามารถทำธุรกิจได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการรับและโอนเงิน (Inward and Outward Fund Transfer) หรือการเปิดและแจ้งเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Opening and Advising Letter of Credit) หรือตั๋ว (Bill) ให้แล้วเสร็จได้ในวันเดียวกัน
Asia Trade Fast Track สำหรับธุรกิจส่งออก

1. บริการรับเงินโอนจากต่างประเทศ (Inward Fund Transfer)
คู่ค้าของคุณที่อยู่ใน 12 ประเทศในเอเชีย สามารถโอนเงินด้วยสกุลเงินบาท (THB) และสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) และสกุลเงินอื่นๆ ตามที่ธนาคารประกาศ* เพื่อชำระเงินค่าสินค้าและค่าบริการ โดยเงินโอนจะเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพของคุณในวันเดียวกันกับที่ธนาคารได้รับคำสั่งจ่ายเงิน ภายใน 16.00 น. (ณ เวลาประเทศไทย)

*สกุลเงินที่ให้บริการจะแตกต่างกันในแต่ละสาขาของธนาคารกรุงเทพที่ตั้งอยู่ในกลุ่มประเทศเอเชียนั้นๆ


2.
 บริการแจ้งการเปิดเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Advising Letter of Credit)
คุณจะได้รับแจ้งการเปิด L/C ภายในวันเดียวกันกับที่สาขาต่างประเทศของธนาคารที่ตั้งอยู่ในกลุ่มประเทศเอเชีย ได้ทำการเปิด L/C ให้แก่คู่ค้าของคุณ

3. บริการตั๋วสินค้าออกภายใต้เล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Export Bill under Letter of Credit) และบริการตั๋วเรียกเก็บต่างประเทศขาออก (Outward Bill for Collection) 
คุณจะได้รับแจ้งผลการตรวจสอบเอกสารส่งออก รวมถึงหมายเลขอ้างอิงในการส่งเอกสารจากบริษัทผู้ให้บริการส่งเอกสาร (Courier Services) ภายในวันเดียวกับที่คุณยื่นเอกสารกับธนาคาร


ช่องทางการให้บริการ

 • บริการรับเงินโอนจากต่างประเทศ (Inward Fund Transfer) สามารถขอเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อรับเงินโอนได้ที่ธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ
 • บริการแจ้งการเปิดเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Advising Letter of Credit) บริการตั๋วสินค้าออกภายใต้เล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Export Bill under Letter of Credit) และบริการตั๋วเรียกเก็บต่างประเทศขาออก (Outward Bill for Collection) สามารถใช้บริการได้ที่สำนักธุรกิจที่มีศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและนำเข้า หรือผ่านบริการเพื่อธุรกิจส่งออกและนำเข้าผ่านอินเทอร์เน็ต บัวหลวง ไอเทรด (Bualuang iTrade)*

  *สามารถเรียกดูรายการธุรกรรมได้สำหรับบริการแจ้งการเปิดเล็ตเตอร์ออฟเครดิต บริการตั๋วสินค้าออกภายใต้เล็ตเตอร์ออฟเครดิต และบริการตั๋วเรียกเก็บต่างประเทศขาออก

 

ประโยชน์บริการ

 • สามารถรับเงินได้เร็วยิ่งขึ้น ช่วยเสริมสภาพคล่องให้แก่ธุรกิจ เนื่องจากสามารถได้รับเงินโอนเข้าบัญชีในวันเดียวกันกับวันที่โอนเงิน กรณีคู่ค้าของคุณทำการโอนเงินจากสาขาของธนาคารกรุงเทพในกลุ่มประเทศเอเชีย
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายธนาคารตัวแทนต่างประเทศ (Correspondent Bank’s Charge) กรณีที่คุณและคู่ค้ามีบัญชีกับธนาคารกรุงเทพ
 • การแจ้งการเปิดเล็ตเตอร์ออฟเครดิต ทำให้คุณสามารถเริ่มกระบวนการผลิตหรือจัดซื้อวัตถุดิบได้เร็วขึ้น ส่งผลให้การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออกและการส่งสินค้าให้แก่คู่ค้าเร็วยิ่งขึ้น
 • สามารถนำ L/C ที่ได้รับมาใช้สำหรับขอสินเชื่อเพื่อการส่งออก (Packing Credit) เพื่อนำเงินไปใช้สำหรับการเตรียมหรือผลิตสินค้าได้เร็วขึ้น
Asia Trade Fast Track สำหรับธุรกิจนำเข้า
1. บริการโอนเงินไปต่างประเทศ (Outward Fund Transfer)

คุณสามารถโอนเงินไปยังสาขาของธนาคารกรุงเทพที่ตั้งอยู่ในกลุ่มประเทศเอเชียได้ภายในวันเดียวกัน เพื่อชำระเงินค่าสินค้าและค่าบริการ โดยแบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ

 

 • กรณีผู้รับเงินมีบัญชีกับสาขาของธนาคารกรุงเทพที่ตั้งอยู่ในกลุ่มประเทศเอเชีย
  สำหรับผู้รับเงินที่มีบัญชีเงินฝากกับสาขาของธนาคารกรุงเทพในกลุ่มประเทศเอเชีย จะสามารถรับเงินโอนเข้าบัญชีได้ภายในวันเดียวกันกับวันที่โอนเงินจากธนาคารกรุงเทพในประเทศไทย* ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการของสาขาของธนาคารกรุงเทพในกลุ่มประเทศเอเชียนั้นๆ 

 

* ผู้รับเงินจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายในวันเดียวกันกับวันที่โอนเงิน เฉพาะกรณีเป็นการโอนเงินไปต่างประเทศในสกุลเงินบาท (THB) และสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD)

 

 • กรณีผู้รับเงินไม่มีบัญชีกับสาขาของธนาคารกรุงเทพที่ตั้งอยู่ในกลุ่มประเทศเอเชีย
  สำหรับผู้รับเงินที่ไม่มีบัญชีกับสาขาของธนาคารกรุงเทพในกลุ่มประเทศเอเชีย เงินโอนจะนำเข้าบัญชีของธนาคารผู้รับเงินปลายทาง (beneficiary’s bank) ภายในวันเดียวกันกับวันที่โอนเงิน

 

สำหรับการโอนเงินไปต่างประเทศในสกุลเงินอื่นๆ นั้น จะมีเงื่อนไขการให้บริการที่แตกต่างกัน คุณสามารถสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงเทพที่ใช้บริการอยู่ หรือ Trade Finance Call Center (66) 0 2680 9559


2. บริการเปิดเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Opening Letter of Credit หรือ L/C)

คู่ค้าของคุณที่อยู่ในกลุ่มประเทศเอเชียจะได้รับแจ้งการเปิด L/C ภายในวันเดียวกันกับวันที่คุณเปิด L/C ผ่านธนาคารกรุงเทพในประเทศไทย


3. บริการตั๋วสินค้าเข้าภายใต้เล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Import Bill under Letter of Credit) และบริการตั๋วเรียกเก็บต่างประเทศขาเข้า (Inward Bill for Collection)

คุณจะได้รับแจ้งตั๋วเข้าภายในวันเดียวกันกับที่ธนาคารกรุงเทพในประเทศไทยได้รับตั๋วจากสาขาต่างประเทศของธนาคารกรุงเทพที่อยู่ในกลุ่มประเทศเอเชีย


ช่องทางการให้บริการ

 • บริการโอนเงินไปต่างประเทศ (Outward Fund Transfer) สามารถใช้บริการได้ที่ สาขาและสำนักธุรกิจของธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศที่ให้บริการโอนเงินไปต่างประเทศ หรือผ่านบริการ คอร์ปอเรท ไอแคช (Corporate iCash)
 • บริการเปิดเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Opening Letter of Credit) บริการตั๋วสินค้าเข้าภายใต้เล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Import Bill under Letter of Credit) และบริการตั๋วเรียกเก็บต่างประเทศขาเข้า (Inward Bill for Collection) สามารถใช้บริการได้ที่สำนักธุรกิจที่มีศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและนำเข้า หรือผ่านบริการเพื่อธุรกิจส่งออกและนำเข้าผ่านอินเทอร์เน็ต บัวหลวง ไอเทรด (Bualuang iTrade)*

 

*สามารถส่งคำขอเปิด L/C และเรียกดูรายการธุรกรรมได้สำหรับบริการเปิดเล็ตเตอร์ออฟเครดิต และสามารถเรียกดูรายการธุรกรรมได้สำหรับบริการตั๋วสินค้าเข้าภายใต้เล็ตเตอร์และบริการตั๋วเรียกเก็บต่างประเทศขาเข้า


ประโยชน์บริการ

 • เพิ่มสภาพคล่องในการบริหารจัดการทางการเงิน เนื่องจากไม่ต้องโอนเงินไปล่วงหน้าเป็นเวลาหลายวัน สำหรับการทำธุรกรรมด้วยสกุลเงินบาท (THB) และสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) กรณีที่คู่ค้าของคุณมีบัญชีกับสาขาของธนาคารกรุงเทพที่ตั้งอยู่ในกลุ่มประเทศเอเชีย
 • ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เนื่องจากได้รับเอกสารเร็วขึ้น ช่วยให้คุณลดความจำเป็นในการขอหนังสือค้ำประกันการออกสินค้าทางเรือ (Shipping Guarantee)

 

นอกจากนี้ หากคุณต้องการโอนเงินระหว่างกลุ่มประเทศเอเชีย “Remittance in Asia – Same Day” ที่มีเครือข่ายธนาคารกรุงเทพตั้งอยู่ เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ สามารถโอนเงินด้วยสกุลเงินบาท (THB) และสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) ให้แก่คู่ค้าภายในวันเดียวกันได้ เพียงมีบัญชีกับสาขาของธนาคารกรุงเทพที่ตั้งอยู่ในกลุ่มประเทศเอเชียเท่านั้น 
เงื่อนไขบริการ

1. ผู้ใช้บริการต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือกลุ่มประเทศในเอเชีย อันได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ จีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน และญี่ปุ่น
2. สำหรับบริการโอนเงินไปต่างประเทศ (Outward Fund Transfer) และบริการรับเงินโอนจากต่างประเทศ (Inward Fund Transfer)

2.1 วัตถุประสงค์ในการรับหรือโอนเงินต้องเป็นการชำระเงินค่าสินค้าหรือค่าบริการเท่านั้น
2.2 สกุลเงินในการทำธุรกรรมจะต้องเป็นสกุลเงินบาท (THB), สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) และสกุลเงินอื่นๆ ตามที่ธนาคารประกาศ และกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไข (Regulations) ของประเทศนั้นๆ
2.3 สำหรับบริการโอนเงินไปต่างประเทศ (Outward Fund Transfer) : คู่ค้าของคุณที่สามารถได้รับเงินเข้าบัญชีภายในวันเดียวกันกับวันที่โอนเงินได้ จะต้องมีบัญชีเงินฝากกับสาขาของธนาคารกรุงเทพที่อยู่ในกลุ่มประเทศเอเชีย โดยคุณจะต้องทำธุรกรรมเป็นสกุลเงินบาท (THB) และสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) และยื่นคำขอใช้บริการโอนเงินพร้อมเอกสารประกอบการโอนเงินที่ถูกต้องและครบถ้วน ให้แก่สาขาหรือสำนักธุรกิจของธนาคารในประเทศไทยในวันทำการและภายใน 13.00 น. สำหรับการโอนเงินไปประเทศญี่ปุ่น จะต้องยื่น ภายใน 11.00 น.
2.4 กรณีที่ต้องการใช้บริการโอนเงินไปยังสาขาของธนาคารกรุงเทพในกลุ่มประเทศเอเชีย ภายในวันเดียวผ่านช่องทางการให้บริการ คอร์ปอเรท ไอแคช (Corporate iCash) คุณจะต้องสมัครใช้บริการก่อนจึงจะสามารถโอนเงินไปต่างประเทศผ่านช่องทางบริการนี้ได้
2.5 สำหรับบริการรับเงินโอนจากต่างประเทศ (Inward Fund Transfer) : คุณจะได้รับเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพภายในวันเดียวกันกับวันที่ธนาคารกรุงเทพได้รับคำสั่งจ่ายเงินได้ จะต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงเทพในประเทศไทย และธนาคารต้องได้รับคำสั่งจ่ายเงินภายใน 16.00 น. (ณ เวลาประเทศไทย)

 

3. สำหรับบริการเปิดและแจ้งเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Opening and Advising Letter of Credit) หรือตั๋ว (Bill)

3.1 ต้องเป็นการทำธุรกรรมระหว่างธนาคารกรุงเทพในประเทศไทยกับสาขาต่างประเทศของธนาคารที่อยู่ในกลุ่มประเทศเอเชียเท่านั้น (ยกเว้นบรูไน)
3.2 สำหรับผู้ส่งออก

 • บริการแจ้งการเปิดเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Advising Letter of Credit) คุณจะได้รับการแจ้ง L/C ภายในวันเดียวกัน เมื่อคู่ค้าของคุณทำการยื่นใบคำขอใช้บริการและเอกสารประกอบที่ถูกต้องและครบถ้วน ให้แก่สาขาของธนาคารกรุงเทพในกลุ่มประเทศเอเชีย ภายในเวลาที่แต่ละสาขาธนาคารกรุงเทพกำหนด
 • บริการตั๋วสินค้าออกภายใต้เล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Export Bill under Letter of Credit) และบริการตั๋วเรียกเก็บต่างประเทศขาออก (Outward Bill for Collection) เมื่อทำการยื่นเอกสารการส่งออกที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่ธนาคารกรุงเทพ ภายใน 14.00 น. คุณจะได้รับการแจ้งผลการตรวจเอกสาร รวมถึงหมายเลขอ้างอิงในการส่งเอกสารจากบริษัทผู้ให้บริการส่งเอกสาร (Courier Services) ภายในวันเดียวกับที่คุณยื่นเอกสารกับธนาคาร
 • ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดส่งเอกสารส่งออกอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัทผู้ให้บริการส่งเอกสาร (Courier Services)

3.3 สำหรับผู้นำเข้า

 • บริการเปิดเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Opening Letter of Credit) ให้ผู้รับผลประโยชน์ภายในวันเดียว คุณต้องได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อการนำเข้าจากธนาคารก่อน และทำการยื่นใบคำขอใช้บริการและเอกสารประกอบที่ถูกต้องและครบถ้วน ให้แก่ธนาคารกรุงเทพ ภายใน 12.00 น. ยกเว้นการเปิด L/C ไปประเทศเมียนมา จีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน และญี่ปุ่น จะต้องยื่น ภายใน 11.00 น. ทั้งนี้ หากไม่ต้องการใช้บริการเปิด L/C ให้คู่ค้าได้รับ L/C ภายในวันเดียว สามารถยื่นเอกสารขอใช้บริการ ได้ถึง 16.00 น.
 • บริการตั๋วสินค้าเข้าภายใต้เล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Import Bill under Letter of Credit) และบริการตั๋วเรียกเก็บต่างประเทศขาเข้า (Inward Bill for Collection) คุณจะได้รับแจ้งตั๋วสินค้าเข้า และขอชำระเงิน ในกรณีตั๋ว Sight หรือรับรองตั๋วแลกเงิน ในกรณีตั๋ว Term เพื่อขอรับเอกสารส่งออกได้ภายในวันเดียว เมื่อธนาคารกรุงเทพได้รับตั๋วสินค้าเข้าภายใน 14.00 น.
 • หากคุณทำธุรกรรมผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต บัวหลวง ไอเทรด (Bualuang iTrade) สามารถใช้บริการได้เฉพาะบริการเปิดเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Opening Letter of Credit) เท่านั้น

4. เงื่อนไขการให้บริการและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของธนาคารกรุงเทพ และธนาคารผู้รับเงินปลายทางกำหนด
5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักธุรกิจที่มีศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและนำเข้าทั่วประเทศ หรือ Trade Finance Call Center โทร. (66) 0 2680 9559 ในวันและเวลาทำการของธนาคาร

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล และขอรับคำปรึกษาธุรกิจการค้า
ระหว่างประเทศ ติดต่อ Trade Finance
Call Center (66) 0 2680 9559

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล และขอรับคำปรึกษาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ติดต่อ
Trade Finance Call Center (66) 0 2680 9559