บริการที่ธนาคารรับซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อให้คุณใช้บริหารความเสี่ยงจากรายได้ หรือค่าใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศที่มีกำหนดการส่งมอบในอนาคต จากธุรกรรมการค้า การบริการ การกู้ยืม และการลงทุนระหว่างประเทศที่ได้ตกลงกับคู่สัญญาไว้แล้ว เช่น คำสั่งซื้อสินค้า การจ่ายคืนเงินกู้ต่างประเทศ เป็นต้น

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FX Forward Contract) ธุรกรรมการเงินที่กำหนดได้ ช่วยให้คุณสามารถบริหารต้นทุนของธุรกิจได้อย่างเหมาะสม และลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างมั่นใจ

 • ผู้ส่งออก (Exporter)

  ป้องกันความผันผวนด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้ ด้วยการทำสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคาร โดยธนาคารตกลงจะรับซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจากลูกค้า (FX Forward Contract Bought) ตามสกุลเงิน อัตราแลกเปลี่ยน จำนวนเงิน และระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้ส่งออกคำนวณราคาขายของสินค้า และรายรับที่แน่นอน

 • ผู้นำเข้า (Importer)

  กำหนดต้นทุนที่แน่นอนของสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศได้ ด้วยการทำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคาร โดยธนาคารตกลงจะขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าให้กับลูกค้า (FX Forward Contract Sold) ตามสกุลเงิน อัตราแลกเปลี่ยน จำนวนเงิน และระยะเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้นำเข้าคำนวณต้นทุนสินค้าได้อย่างชัดเจน

บริหารการเงินได้อย่างลงตัว กับ 2 ทางเลือกของ FX Forward

เพื่อให้เหมาะกับการบริหารการเงินธุรกิจแต่ละประเภท ธนาคารขอเสนอทางเลือกในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินต่างประเทศ ใน 2 รูปแบบสัญญา

 • สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าแบบกำหนดวัน (Outright FX Forward Contract)

  เหมาะสำหรับผู้ส่งออกและผู้นำเข้าที่สามารถกำหนดวันได้อย่างชัดเจน โดยผู้ส่งออกและผู้นำเข้าจะต้องระบุวันรับมอบ/ส่งมอบเงินตราต่างประเทศที่แน่นอน

 • สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าแบบยืดหยุ่น ที่ลูกค้าสามารถทยอยรับหรือส่งมอบเงินตราต่างประเทศได้มากกว่า 1 ครั้ง (Flexible FX Forward Contract)

  เหมาะสำหรับผู้ส่งออกและนำเข้าที่ยังไม่สามารถกำหนดวันได้อย่างชัดเจน โดยผู้ส่งออกและผู้นำเข้าสามารถทยอยรับหรือส่งมอบเงินตราต่างประเทศ จำนวนเท่าใดก็ได้ไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ในสัญญา วันใดก็ได้ภายในอายุสัญญาที่ตกลงไว้ โดยจะต้องรับหรือส่งมอบเงินตราต่างประเทศให้ครบตามจำนวนภายในวันครบกำหนดสัญญา

เงื่อนไขบริการ

การทำธุรกรรมต้องอยู่ภายใต้ระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด และต้องไม่ใช่ธุรกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็งกำไรค่าเงินบาท ทั้งนี้ ธนาคารจะเป็นผู้พิจารณาวงเงินในการทำธุรกรรมแต่ละประเภทตามความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละราย

อัตราและค่าธรรมเนียม

Forward Points

อัตรา Forward Points สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจ
และดูแลการเงินของคุณ

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจและดูแลการเงินของคุณ