ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 28

ธนาคารกรุงเทพจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 28 วันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 15.10 น. - 17.20 น. ณ สำนักงานใหญ่ สีลม


มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น


ปี 2563

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563


มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
ปี 2562

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562


มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
ปี 2561

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561


มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
ปี 2560

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560


มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
ปี 2559

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559


มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
ปี 2558

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558


มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

ปี 2557

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557


มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
ปี 2556

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2556


มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

ธนาคารกรุงเทพจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. ถึงเวลา 17.50 น. ณ ห้องประชุมธนาคาร (ชั้น 29-30) สำนักงานใหญ่ สีลม


มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564 (Record Date)

ลำดับ

ผู้ถือหุ้น

จำนวนหุ้น (หุ้น)

สัดส่วน (%)

1.

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

446,751,213

23.40%

2.

สำนักงานประกันสังคม

88,839,700

4.65%

3.

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED

45,240,755

2.37%

4.

UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account

43,684,720

2.29%

5.

STATE STREET EUROPE LIMITED

38,662,790

2.03%

6.

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

34,287,030

1.80%

7.

THE BANK OF NEW YORK MELLON

32,591,898

1.71%

8.

BNY MELLON NOMINEES LIMITED

29,341,517

1.54%

9.

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

25,690,400

1.35%

10.

MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC

25,526,933

1.34%

 

ผู้ถือหุ้นอื่น

1,098,225,938

57.52%

 

ยอดรวมทุนในส่วนที่ชำระแล้ว

1,908,842,894

100.00%

ปี

ครึ่งปีแรก

งวดสุดท้าย

เงินปันผลรวม

เงินปันผล(บาท/หุ้น)

วันปิดสมุดทะเบียน

วันจ่ายเงิน

เงินปันผล(บาท/หุ้น)

วันปิดสมุดทะเบียน

วันจ่ายเงิน

2020 - - - 2.50 - 10/05/2021  2.50
2019 2.00 - 20/09/2019  5.00 -  30/04/2020 7.00 

2018

2.00

- 28/09/2018 4.50 - 10/05/2019 6.50

2017

2.00

08/09/2017

22/09/2017

4.50

-

11/05/2018

6.50

2016

2.00

09/09/2016

23/09/2016

4.50

25/04/2017

11/05/2017

6.50

2015

2.00

11/09/2015

25/09/2015

4.50

26/04/2016

11/05/2016

6.50

2014

2.00

12/09/2014

26/09/2014

4.50

22/04/2015

08/05/2015

6.50

2013

2.00

06/09/2013

20/09/2013

4.50

23/04/2014

09/05/2014

6.50

2012

2.00

10/09/2012

21/09/2012

4.50

24/04/2013

08/05/2013

6.50

2011

2.00

12/09/2011

23/09/2011

4.00

24/04/2012

08/05/2012

6.00

2010

1.50

14/09/2010

23/09/2010

3.50

29/04/2011

06/05/2011

5.00

2009

1.00

11/09/2009

25/09/2009

3.00

27/04/2010

07/05/2010

4.00

2008

1.00

12/09/2008

26/09/2008

2.00

23/04/2009

07/05/2009

3.00

2007

1.00

06/09/2007

27/09/2007

2.00

22/04/2008

09/05/2008

3.00

2006

1.00

05/09/2006

22/09/2006

1.75

24/04/2007

11/05/2007

2.75

2005

0.75

02/09/2005

23/09/2005

1.25

21/04/2006

11/05/2006

2.00

2004

0.75

02/11/2004

19/11/2004

1.00

22/04/2005

12/05/2005

1.75

1998 - 2003

ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

 

 

ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

 

 

 

1997

 

 

 

2.00

09/09/1997

26/09/1997

2.00

1996

3.00

06/09/1996

25/09/1996

3.00

03/03/1997

27/03/1997

6.00

1995

2.50

29/08/1995

15/09/1995

3.00

08/03/1996

03/04/1996

5.50

1994

2.00

10/11/1994

01/12/1994

2.50

06/03/1995

30/03/1995

6.50

 

2.00

09/09/1994

29/09/1994

 

 

 

 

1993

1.70

03/09/1993

24/09/1993

2.00

07/03/1994

31/09/1994

3.70

1992

1.50

04/09/1992

06/10/1992

1.60

05/03/1993

07/04/1993

3.10

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน