บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ 

 

สมัครบัตร 

 
 • รับ Cash Back 300 บาท* เมื่อสมัครและใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ใน 1 รอบบัญชีแรกนับจากวันที่อนุมัติบัตร    

  1 ม.ค. 65 - 31 มี.ค. 66

 

 • เปลี่ยนยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต เป็นแบ่งชำระดอกเบี้ย 0%* นาน 6 เดือน ทำรายการได้เองง่ายๆ ทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน Be Smart On Call โทร 0 2638 4000 กด 6 1 (ภายใน 90 วัน หลังบัตรอนุมัติ)

   

  1 ม.ค. 65 - 31 มี.ค. 66

   

  *สำหรับผู้สมัครบัตรรายใหม่หรือยกเลิกบัตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
เงื่อนไขการรับสิทธิ Cash Back
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ (บัญชีที่รับเงินเดือนกับบริษัทที่สมัครใช้บริการ Bualuang Payroll เท่านั้น)
 • ให้สิทธิผู้สมัครบัตรหลักที่เป็นผู้สมัครบัตรเครดิตรายใหม่ ซึ่งไม่เคยถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพมาก่อน หากเคยถือและได้ยกเลิกไปแล้ว ต้องยกเลิกแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี เฉพาะลูกค้าที่สมัครและได้รับการอนุมัติบัตรเครดิต ระหว่าง 1 ม.ค. 65 - 31 มี.ค. 66 
 • มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ภายใน 1 รอบบัญชีแรกนับจากวันที่อนุมัติบัตร จะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตจำนวน 300 บาท ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ผู้ถือบัตรได้ชำระเงินค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตแล้ว
 • รายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตต้องเป็นรายการใช้จ่ายซื้อสินค้า/บริการจากร้านค้าและสถานบริการเท่านั้น ไม่รวมรายการซื้อหน่วยลงทุน รายการชำระค่าประกัน รายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance) ดอกเบี้ย ค่าปรับทุกประเภท ค่าภาษีทุกประเภท และค่าธรรมเนียมทุกประเภท และไม่รวมถึงรายการแบ่งชำระ Be Smart และรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง 
 • หากผู้ถือบัตรมีบัตรมากกว่า 1 ประเภท จะนับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักรวมกัน ไม่นับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเสริม
 • สำหรับผู้สมัครบัตรเสริมจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษ Cash back 300 บาทตามโครงการ
 • บัตรเครดิต Corporate / Purchasing, บัตรฟลีทการ์ด (Fleet Card) ไม่ร่วมโครงการ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ หากพบว่ารายการใช้จ่ายผ่านบัตร มิได้เป็นการซื้อสินค้าจริงแต่ทำเพื่อการสร้างยอดใช้จ่าย
 • ขอสงวนสิทธิบัตรเครดิตที่ร่วมรายการต้องเป็นบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารกรุงเทพ ซึ่งคงสถานภาพปกติ และไม่ผิดนัดชำระ และไม่ผิดเงื่อนไขใดๆ ในการใช้บัตรเครดิต
 • ธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ / บริการ หรือสิทธิประโยชน์ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบริการสมาชิกบัตร โทร. (66) 0 2638 4000  อีเมล: card.srv@bbl.co.th
เงื่อนไขการรับสิทธิแบ่งชำระ
 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ (บัญชีที่รับเงินเดือนกับบริษัทที่สมัครใช้บริการ Bualuang Payroll เท่านั้น)
 • ผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติบัตรเครดิต ตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 - 31 มี.ค. 66 และเป็นผู้สมัครบัตรเครดิตรายใหม่ ซึ่งไม่เคยถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพมาก่อน หากเคยถือและได้ยกเลิกไปแล้ว ต้องยกเลิกแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • รับสิทธิสมัครใช้บริการ Be Smart On Call ทำรายการแบ่งชำระรายเดือน ดอกเบี้ย 0% ระยะเวลา 6 เดือน วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท และต้องอยู่ในวงเงินที่ลูกค้าได้รับอนุมัติ ไม่รวมวงเงินที่ขอเพิ่มเป็นการชั่วคราว ทำรายการผ่านระบบ IVR (เสียงตอบรับอัตโนมัติ) ภายใน 90 วัน หลังบัตรอนุมัติ
 • รายการ Be Smart On Call ผ่านระบบ IVR (เสียงตอบรับอัตโนมัติ เพียง โทร 0 2638 4000 กด 6 กด 1)
 • ขอสงวนสิทธิเฉพาะผู้ถือบัตรหลักเท่านั้นที่สามารถทำรายการ Be Smart On Call ระบบ IVR (เสียงตอบรับอัตโนมัติ) ได้ ยกเว้น บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพอเมริกัน เอ็กซ์เพรส, บัตรเครดิต Corporate / Purchasing, บัตรฟลีทการ์ด (Fleet Card) และบัตรเสริม
 • ผู้ถือบัตรสามารถนำยอดชำระค่าสินค้า/บริการที่เกิดจากการใช้จ่ายผ่านบัตร มาสมัครใช้บริการ Be Smart On Call ระบบ IVR (เสียงตอบรับอัตโนมัติ) ได้ ทั้งนี้ ไม่รวมรายการที่เกิดขึ้น จากการชำระหน่วยลงทุนทุกประเภท, ประกันชีวิตแบบ Unit Linked, ยอดผ่อนชำระรายเดือน Be Smart, การกดเงินสด (Cash Advance) ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทุกชนิด
 • การเปลี่ยนยอดผ่อนชำระ Be Smart On Call ระบบ IVR (เสียงตอบรับอัตโนมัติ) ผู้ถือบัตรสามารถทำรายการได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งในแต่ละรอบบัญชี แต่กำหนดให้มูลค่าของสินค้า และ/หรือบริการแต่ละบริการต้องมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท และยอดชำระต่อเดือนเมื่อคำนวณแล้วต้องไม่ต่ำกว่า 500 บาทต่อเดือน
 • ผู้ถือบัตรจะต้องทำรายการยอดใช้จ่ายเป็นยอดผ่อนชำระ Be Smart On Call ระบบ IVR (เสียงตอบรับอัตโนมัติ) ก่อนถึงวันสรุปยอดบัญชีงวดถัดไป
 • เมื่อผู้ถือบัตรนำยอดใช้จ่ายเปลี่ยนเป็นยอดผ่อนชำระรายเดือนผ่าน Be Smart On Call ระบบ IVR (เสียงตอบรับอัตโนมัติ) แล้ว ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนนสะสม Reward Point หรือ Cash Back กลับคืนตามยอดที่ชำระในแต่ละงวด (คะแนนสะสม หรือ Cash Back ให้จากยอดใช้จ่ายเท่านั้น)
 • การอนุมัติรายการ Be Smart On Call ระบบ IVR (เสียงตอบรับอัตโนมัติ) เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ขอสงวนสิทธิ์บัตรเครดิตที่ร่วมรายการต้องเป็นบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารกรุงเทพ ซึ่งคงสถานภาพปกติ ไม่ผิดนัดชำระและไม่ผิดเงื่อนไขใดๆ ในการใช้บัตรเครดิต
 • ธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ / บริการ หรือสิทธิประโยชน์ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบริการสมาชิกบัตร โทร. (66) 0 2638 4000  อีเมล: card.srv@bbl.co.th

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ