สมัครบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง

สมัครใช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งได้หลากหลายช่องทาง ผ่านแอปพลิเคชัน หรือเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม หรือสาขาของธนาคารกรุงเทพ สมัครง่ายๆ ใช้ได้ทันที

1. สมัครใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน

สมัครง่ายๆ ใช้ได้ทันที เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน และสมัครด้วยบัตรเดบิตบีเฟิสต์/บัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพ หรือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

 

สมัครด้วยบัตรบีเฟิสต์/บัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพ

 1. ระบุหมายเลขบัตร รหัสเอทีเอ็ม (ตัวเลข 4 หรือ 6 หลักตามประเภทบัตร) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (วันเดือนปีเกิด สำหรับชาวต่างชาติ) หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่เคยให้ไว้กับธนาคาร รหัสผ่านครั้งเดียว OTP และอีเมลส่วนตัว
 2. กำหนด Mobile PIN (ตัวเลข 6 หลัก) สำหรับเข้าใช้บริการครั้งต่อไป

 

สามารถใช้งานได้ทันที ครบทุกฟังก์ชั่น ดูยอด โอนเงิน จ่ายบิล/เติมเงิน ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนกองทุน

หมายเหตุ: กรณีหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้สมัครบริการไม่ตรงกับหมายเลขที่เคยให้ไว้กับธนาคาร สามารถเริ่มต้นใช้งานบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งได้
บางฟังก์ชั่น ดังนี้

 

 • ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ และรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝากของทุกบัญชีที่อยู่ในบัตรที่ใช้สมัคร
 • โอนเงินระหว่างบัญชีตนเอง (กรณีบัตรที่ใช้สมัครมีมากกว่า 1 บัญชี)
 • เพิ่มบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพของตนเองเพื่อดูรายการใช้จ่ายผ่านบัตร และชำระค่าบัตรเครดิต
 • รับการแจ้งเตือน mAlert เมื่อครบกำหนดชำระบัตรเครดิต และแจ้งเตือนด้านความปลอดภัย

สมัครด้วยบัตรเครดิต

 1. ระบุหมายเลขบัตรและวันหมดอายุหน้าบัตร วงเงินอนุมัติที่แสดงบนใบแจ้งหนี้ เลขบัตรประจำตัวประชาชน (วันเดือนปีเกิด สำหรับชาวต่างชาติ) รหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) และอีเมลส่วนตัว
 2. กำหนด Mobile PIN (ตัวเลข 6 หลัก) สำหรับเข้าใช้บริการครั้งต่อไป

เริ่มต้นใช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งได้ทันที ดังนี้

 

 • ดูรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ภาระหนี้ และวงเงินคงเหลือบัตรเครดิต
 • เพิ่มบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพของตนเอง
 • รับการแจ้งเตือน mAlert เมื่อครบกำหนดชำระบัตรเครดิต และแจ้งเตือนด้านความปลอดภัย

การขอใช้บริการครบทุกฟังก์ชันที่เครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม

 1. เลือกเมนู "ลงทะเบียนพร้อมเพย์/สมัคร/ปรับเปลี่ยนบริการ" และเลือก "บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งและบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง" จากนั้นเลือก "ขอใช้บริการครบทุกฟังก์ชั่นฟังก์ชัน (สำหรับผู้ที่สมัครใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์)"
 2. ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือตรงกับที่สมัครบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง

 

การขอใช้บริการครบทุกฟังก์ชันที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา

กรอกแบบฟอร์ม ขอใช้บริการครบทุกฟังก์ชันของบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งและบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง

2. สมัครใช้บริการที่เครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม

 1. เลือกเมนู "สมัคร/เปลี่ยนแปลงบริการ" และเลือก "บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง และ บริการไอแบงก์กิ้ง เลือก "สมัครบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และบัวหลวง
  เอ็มแบงก์กิ้ง" และกำหนด PIN (รหัสลับแรกเข้า 4 หลัก)
 2. รับ User ID (รหัสประจำตัว) คุณสามารถใช้ User ID และ PIN เข้าใช้งานบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งได้ทันที
 3. ดาวน์โหลดและเปิดแอปพลิเคชันบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง จากนั้นระบุ User ID และ PIN เพื่อเข้าใช้งาน โดยระบุ
 4.      •  หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
          (วันเดือนปีเกิด สำหรับชาวต่างชาติ)
       •  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
       •  รหัสผ่านครั้งเดียว OTP
       •  อีเมลส่วนตัว (ถ้ามี)

  จากนั้นกำหนด Mobile PIN (ตัวเลข 6 หลัก) สำหรับเข้าใช้บริการครั้งต่อไป

3. สมัครใช้บริการที่สาขาธนาคารกรุงเทพ

 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอใช้บริการบัวหลวง
  เอ็มแบงก์กิ้ง หรือรับใบคำขอใช้บริการได้ที่สาขา ระบุรายละเอียดลงในใบคำขอให้ครบถ้วน พร้อมเตรียมเอกสารประกอบ บัตรประจำตัวประชาชน สมุดบัญชีเงินฝาก
 2. นำไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ ณ สาขาที่คุณสะดวก
 3. รอรับ User ID (รหัสประจำตัว) ผ่านทาง SMS และกำหนด PIN (รหัสลับแรกเข้า 4 หลัก) ได้ทันทีที่สาขา เพื่อเข้าใช้งานบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งได้ทันที

กรณีลูกค้าชาวต่างชาติที่ต้องการสมัครใช้บริการ จะต้องจัดเตรียมหนังสือเดินทางและหลักฐานแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย (ไม่รับเลขที่ตู้ไปรษณีย์หรือที่อยู่โรงแรม) พร้อมเอกสารแสดงตนเพิ่มเติมเพื่อประกอบการสมัครบริการ ดังนี้ 

 

ประเภทลูกค้า

เอกสารประกอบการสมัคร

ชาวต่างชาติที่มี
ถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย

1. หนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่
2. ทะเบียนบ้านในประเทศไทย

ชาวต่างชาติที่มี
ใบอนุญาตทำงาน

1. หนังสือเดินทาง
2. ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย

ชาวต่างชาติที่ไม่มี
ใบอนุญาตทำงาน

1. หนังสือเดินทาง และ
2. เอกสารประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
2.1 หนังสือรับรองที่ออกโดย

 • สถานทูตหรือองค์กรระหว่างประเทศ
 • หน่วยงานต่างประเทศ เช่น หนังสือรับรองการรับเงินบำนาญจากหน่วยงานรัฐบาลต่างประเทศ
 • ธนาคารของผู้ขอเปิดบัญชีในต่างประเทศ ส่งผ่าน SWIFT
 • บุคคลที่ธนาคารเชื่อถือได้ เช่น เจ้าหน้าที่ธนาคาร ลูกค้า ข้าราชการ ผู้บริหารบริษัทเอกชน
 • สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยที่ธนาคารเชื่อถือได้
 • บริษัทที่ธนาคารเชื่อถือได้ เช่น หนังสือรับรองการทำงานของลูกค้าจากบริษัท กรณีลูกค้าอยู่ในระหว่างยื่นขออนุญาตทำงานและยังไม่มี Work Permit

2.2 เอกสารอื่นๆ ที่มีชื่อของลูกค้า เช่น เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด เป็นต้น

 

หมายเหตุ: ธนาคารจะดำเนินการให้ภายใน 7 วันทำการ (สำหรับสาขาต่างจังหวัด การแจ้งผลอนุมัติให้ทราบอาจมากกว่า 7 วันทำการ) คุณจะได้รับ User ID (รหัสประจำตัว) ผ่านทาง SMS และสามารถกำหนด PIN (รหัสลับแรกเข้า 4 หลัก) เพื่อเข้าใช้งานบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งได้ทันที 


ลูกค้าที่ใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง อยู่แล้ว

 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง
 2. เข้าใช้งานได้ทันที โดยใช้ User ID (รหัสประจำตัว) และ Password (รหัสลับส่วนตัว) ของบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง

กรณีลูกค้าชาวต่างชาติที่ต้องการสมัครใช้บริการ จะต้องจัดเตรียมหนังสือเดินทางและหลักฐานแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย (ไม่รับเลขที่ตู้ไปรษณีย์หรือที่อยู่โรงแรม) พร้อมเอกสารแสดงตนเพิ่มเติมเพื่อประกอบการสมัครบริการ ดังนี้ 

 

ประเภทลูกค้า

เอกสารประกอบการสมัคร

ชาวต่างชาติที่มี
ถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย

1. หนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่
2. ทะเบียนบ้านในประเทศไทย

ชาวต่างชาติที่มี
ใบอนุญาตทำงาน

1. หนังสือเดินทาง
2. ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย

ชาวต่างชาติที่ไม่มี
ใบอนุญาตทำงาน

1. หนังสือเดินทาง และ
2. เอกสารประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
2.1 หนังสือรับรองที่ออกโดย

 • สถานทูตหรือองค์กรระหว่างประเทศ
 • หน่วยงานต่างประเทศ เช่น หนังสือรับรองการรับเงินบำนาญจากหน่วยงานรัฐบาลต่างประเทศ
 • ธนาคารของผู้ขอเปิดบัญชีในต่างประเทศ ส่งผ่าน SWIFT
 • บุคคลที่ธนาคารเชื่อถือได้ เช่น เจ้าหน้าที่ธนาคาร ลูกค้า ข้าราชการ ผู้บริหารบริษัทเอกชน
 • สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยที่ธนาคารเชื่อถือได้
 • บริษัทที่ธนาคารเชื่อถือได้ เช่น หนังสือรับรองการทำงานของลูกค้าจากบริษัท กรณีลูกค้าอยู่ในระหว่างยื่นขออนุญาตทำงานและยังไม่มี Work Permit

2.2 เอกสารอื่นๆ ที่มีชื่อของลูกค้า เช่น เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด เป็นต้น

 

หมายเหตุ: ธนาคารจะดำเนินการให้ภายใน 7 วันทำการ (สำหรับสาขาต่างจังหวัด การแจ้งผลอนุมัติให้ทราบอาจมากกว่า 7 วันทำการ) คุณจะได้รับ User ID (รหัสประจำตัว) ผ่านทาง SMS และสามารถกำหนด PIN (รหัสลับแรกเข้า 4 หลัก) เพื่อเข้าใช้งานบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งได้ทันที 


ข้อมูลอื่นๆ

วงเงินในการทำรายการ
ประเภทธุรกรรม วงเงินสูงสุดต่อวัน (บาท) วงเงินรวมทั้งหมด ต่อวัน (บาท)
1. โอนเงิน

1.1 โอนเงินระหว่างบัญชีตนเอง

ไม่จำกัด ไม่จำกัด
1.2 โอนเงินไปบัญชีที่บันทึกไว้ในไอแบงก์กิ้ง 100,000    100,000 บาท
1.3 โอนเงินไปบัญชีบุคคลอื่นโดยระบุเลขที่บัญชีผู้รับโดยตรง (One-off Transfer) และโอนเงินไปยังบุคคลอื่นโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือ เลขประจำตัวประชาชนหรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
100,000
2 ชำระสินค้าและบริการ
2.1 เลือกบริษัทผู้รับชำระเงินจากรายชื่อที่บันทึกไว้ในไอแบงก์กิ้ง 200,000  200,000 บาท
2.2 ระบุรหัสของบริษัทผู้รับชำระเงินโดยตรง (One-off Payment) 50,000

 

หมายเหตุ

 • คุณสามารถขอเพิ่มหรือลดวงเงินในการทำรายการโอนเงินหรือชำระค่าสินค้าและบริการของบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • การทำธุรกรรมด้วยบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ผ่านแอปพลิเคชัน (Mobile Application) และผ่านเว็บไซต์บนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Website/Browser) จะใช้วงเงินร่วมกัน
 • การโอนเงินไปยังบุคคลอื่นแบบระบุเลขที่บัญชีหรือโอนแบบระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือ สามารถโอนได้สูงสุด 100,000 บาท/วัน (วงเงินตั้งต้น) และสามารถขอเพิ่มวงเงินได้สูงสุด 500,000 บาท/วัน
 • การโอนเงินไปบัญชีบุคคลอื่น ซึ่งได้มีการเพิ่มเลขที่บัญชีที่บันทึกไว้แล้วจากบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง สามารถโอนได้สูงสุด 100,000 บาท/วัน (วงเงินตั้งต้น) และสามารถขอเพิ่มวงเงินได้สูงสุด 2,000,000 บาท/วัน
 
ค่าธรรมเนียม

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ฟรี

ค่าธรรมเนียมรายปี

ฟรี

ค่าธรรมเนียมการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

ฟรี

การโอนเงิน

โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารกรุงเทพ

โอนเงินระหว่างบัญชีของตนเอง และโอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่น

ฟรี

โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารอื่น (แบบโอนทันที)

จำนวนเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ต่อรายการ

ฟรี

การโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารอื่น ผ่านเว็บไซต์ Bualuang GetMoney

จำนวนเงินสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ต่อรายการ

ฟรี

โอนเงินพร้อมเพย์

 

ค่าบริการโอนเงินพร้อมเพย์ (จำนวนเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ต่อรายการ)

ฟรี

การชำระค่าสินค้าและบริการ

ฟรี

บริการแจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชี (Account Alert Plus) ผ่านบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง* 

แพ็กเกจแจ้งเตือนผ่าน SMS และแอปพลิเคชัน

15 บาท/ บัญชี/ เดือน

แพ็กเกจแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน

10 บาท/ บัญชี/ เดือน


ฟรี! ค่าธรรมเนียม 2 เดือนแรก เมื่อสมัครตั้งแต่ 1 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 63 สำหรับบัญชีที่สมัครใหม่ และไม่เคยได้รับโปรโมชั่นนี้มาก่อน
ข้อตกลงการใช้บริการ

ข้อตกลงการใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งและบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง (เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562)

 

ดูทั้งหมด >

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน