สมัครเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

1.

เลือกเมนู “การลงทุน”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint

3.

เลือก “เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์” กับหลักทรัพย์บัวหลวง

จากนั้นอ่านข้อตกลงเกี่ยวกับการให้บริการสมัครเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และกด “ยอมรับ”

4.

อ่านรายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครเปิดบัญชี และกด “เปิดบัญชีใหม่”

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก กรณีที่เข้าระบบมาด้วย Touch ID / Face ID / Fingerprint

5.

อ่านรายละเอียดหนังสือแสดงความประสงค์เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล และกด “ยืนยัน”

6.

อ่านและรับทราบสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ และกด “ต่อไป”

7.

ระบุข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชน และกด “ต่อไป”

8.

ตอบคำถามเกี่ยวกับสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (FATCA) จำนวน 3 ข้อ และกด “ยินยอม”

9.

ระบุข้อมูลที่ใช้ในการสมัครเปิดบัญชี และกด “ต่อไป”

10.

เลือกบัญชีเงินฝากสำหรับสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ (ATS) และเพื่อรับเงินค่าขายหลักทรัพย์และเงินปันผล และกด “ต่อไป”

11.

หากยังไม่เคยทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน หรือแบบประเมินฯ หมดอายุ ให้ทำแบบประเมินฯ และกด “ต่อไป”

หากทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนแล้ว ระบบจะข้ามขั้นตอนนี้ไป

12.

ตรวจสอบรายละเอียดการสมัครเปิดบัญชี และกด “ต่อไป”

13.

ถ่ายรูปใบหน้า โดยเลื่อนใบหน้าให้ตรงในกรอบวงกลม และทำตามคำแนะนำเพื่อพิสูจน์ความเป็นบุคคล


14.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก เพื่อยืนยันการสมัครเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ หลักทรัพย์บัวหลวง

15.

ส่งข้อมูลการสมัครเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับ หลักทรัพย์บัวหลวง เรียบร้อยแล้ว

คลิป VDO
เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ