จุดเด่นบริการ

 • รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง หรือกรณีเสียชีวิต โดยบริษัทจะจ่ายเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
 • ครอบคลุมโรคร้ายแรง 44 โรค/การรักษา1
 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิตทุกกรณี
 • ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 80 ปี2
 • เบี้ยประกันใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ตามที่กฎหมายกำหนด3

1โรคร้ายแรงตามคำนิยามของ AIA CI Plus หมายถึง ความเจ็บป่วยหรือการผ่าตัดหรือการรักษาโรคร้ายแรงตามที่ระบุไว้ในสัญญาเพิ่มเติม AIA CI Plus ที่เกิดขึ้นครั้งแรก

2โรคร้ายแรงที่ไม่ได้คุ้มครองถึงอายุ 80 ปี มีดังนี้ กลุ่มโรคร้ายแรงสำหรับผู้เยาว์ และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง กรณีที่ไม่สามารถประกอบอาชีพใดๆ เพื่อรับค่าตอบแทนหรือกำไรได้ ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 180 วัน
(กลุ่มโรคร้ายแรงสำหรับผู้เยาว์ ได้แก่ โรคไข้รูมาติกที่ทำให้หัวใจผิดปกติ โรคคาวาซากิที่ทำให้เกิดโรค แทรกซ้อนของหัวใจ โรคเบาหวานชนิดที่ 1 ชนิดต้องใช้อินซูลิน และโรคน้ำไขสันหลังคั่งในโพรงสมองซึ่งเกิดภายหลังและต้องใส่ท่อระบาย) 

3เบี้ยประกันภัยของความคุ้มครองโรคร้ายแรงของ AIA CI Plus เบี้ยประกันชีวิตสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) และเบี้ยประกันสุขภาพสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่จ่ายจริง โดยเบี้ยประกันสุขภาพที่จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเพิ่มเป็นสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท โดยเมื่อรวมกับสิทธิลดหย่อนค่าเบี้ยประกันชีวิตแล้ว ต้องไม่เกิน 100,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์

1. กรณีผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัย* และ/หรือยืนยันจากแพทย์เป็นครั้งแรกว่าเป็นโรคร้ายแรง1 ความคุ้มครองจำกัดเพียงหนึ่งโรคร้ายแรงตลอดอายุสัญญา หรือ

100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

2. กรณีเสียชีวิต

เมื่อบริษัทจ่ายผลประโยชน์เพียงข้อใดข้อหนึ่งแล้ว สัญญาเพิ่มเติม AIA CI Plus จะสิ้นผลบังคับทันที


*การวินิจฉัย หมายถึง กระบวนการซึ่งเป็นขั้นตอนในการตรวจโรคของแพทย์ เพื่อให้ได้มาซึ่งสาเหตุของโรคร้ายแรงตามความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมนี้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 • ได้รับการตรวจและยืนยันโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางสาขาการแพทย์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องโดยแพทยสภาแห่งประเทศไทย
 • การตรวจหาโรคต้องทำอย่างเหมาะสม ครอบคลุมลักษณะทางคลินิก ผลการตรวจทางรังสี ผลการตรวจทางพยาธิ และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
 • กรณีจำเป็นต้องมีการทำศัลยกรรม จะต้องเป็นไปโดยมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ และต้องเป็นวิธีการที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและถือปฏิบัติในทางการแพทย์
โรคร้ายแรงที่ให้ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม AIA CI Plus
ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) ของสัญญาเพิ่มเติม AIA CI Plus
สัญญาเพิ่มเติมนี้จะไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติมนี้ ที่เกิดขึ้นภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือหากมีการต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ให้นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะไม่คุ้มครองเฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
ข้อยกเว้นบางส่วนของสัญญาเพิ่มเติม AIA CI Plus
 1. สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ พลัส มีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 60 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันเริ่มมีผลคุ้มครองของการต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญาเพิ่มเติมนี้สิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ครั้งสุดท้าย
 2. ความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงหรือโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือก่อนวันที่ให้มีการต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญาเพิ่มเติมนี้สิ้นผลบังคับ (Reinstatement)
 3. การฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระทำเช่นว่านั้น
 4. การติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV Positive) หรือภาวะของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ของผู้เอาประกันภัยไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม
 5. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้
คุณสมบัติและเงื่อนไขผู้ขอเอาประกันภัย
 • อายุที่รับประกันภัย: 1 เดือน - 70 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย: ถึงอายุ 80 ปี หรือจนกระทั่งแบบประกันหลักสิ้นผลบังคับ
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย: ถึงอายุ 79 ปี หรือจนกระทั่งแบบประกันหลักสิ้นผลบังคับ
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดซื้อได้ต่อรายชีวิต: สูงสุด 25 ล้านบาท ต่อรายชีวิต สำหรับผู้ขอเอาประกันที่ประกอบที่อาชีพและมีรายได้ และสูงสุด 15 ล้านบาท ต่อรายชีวิต สำหรับผู้ขอเอาประกันที่ไม่มีรายได้ ได้แก่ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา พ่อบ้าน แม่บ้าน ผู้เกษียณอายุ

  ทั้งนี้ จำนวนเงินเอาประกันสูงสุดของวงเงินโรคร้ายแรงทั้งหมดที่มีผลบังคับรวมกันสูงสุดต่อรายชีวิต (ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท) ไม่เกิน 50 ล้านบาท ต่อรายชีวิต สำหรับผู้ขอเอาประกันที่ประกอบอาชีพและมีรายได้ และไม่เกิน 30 ล้านบาท ต่อรายชีวิต สำหรับผู้ขอเอาประกันที่ไม่มีรายได้
 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย: รายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน / รายเดือน
อัตราเบี้ยประกันภัย
อัตราเบี้ยประกันภัยมาตรฐานรายปี ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท อายุ 1 เดือน - 70 ปี (ขึ้นอยู่กับเพศ อายุของผู้สมัครเอาประกันภัย และงวดการชำระเบี้ยประกันภัย ซึ่งยังไม่รวมเบี้ยเพิ่มจากสุขภาพ และอาชีพ)

อายุ (ปี)

อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี (บาท)

เพศหญิง

เพศชาย

1 เดือน - 70

2.27 - 51.71

2.62 - 81.76


สัญญาเพิ่มเติมเป็นสัญญาประกันภัยที่มีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ซึ่งอาจต่ออายุได้ ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ ขั้นอาชีพ ประสบการณ์การจ่ายสินไหมทดแทนของบริษัท เป็นต้น สำหรับสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล อาจมีปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น อัตราเงินเฟ้อทางการแพทย์และค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

ปรึกษาและวางแผนทำประกันชีวิตได้ที่ ธนาคารกรุงเทพสาขาที่ให้บริการ หรือโทร.1333

บริษัท เอไอเอ จำกัด โทร. (66) 0 2353 8855 เว็บไซต์ www.aia.co.th

รับประกันชีวิตโดย บริษัท บริษัท เอไอเอ จำกัด

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืนก่อนครบกำหนด ลูกค้าอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ บริษัท เอไอเอ จำกัด
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่ บริษัท เอไอเอ จำกัด กำหนด
 • ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน