กลุ่มค่ารักษาพยาบาล และชดเชยรายวัน

ดูแลค่าใช้จ่ายและค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลยามเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ และในวันที่เจ็บป่วยจนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล คลายกังวลด้วยการชดเชยรายได้อย่างเพียงพอ

สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ อินฟินิท แคร์ (AIA Infinite Care)

สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เฮลธ์ แฮปปี้ (AIA Health Happy)

สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เอช แอนด์ เอส (AIA H&S)

สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เอช แอนด์ เอส เอ็กซ์ตร้า (AIA H&S Extra)

สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เอช แอนด์ เอส พลัส โกลด์ (AIA H&S Plus Gold)

สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวันสำหรับการเข้ารักษาในโรงพยาบาล (HB)

สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เอชบี เอ็กซ์ตร้า (AIA HB Extra)

กลุ่มโรคร้ายแรง

เพราะครอบครัวสำคัญที่สุด วางแผนป้องกันความเสี่ยงทางการเงินจากโรคร้ายแรงอย่างมั่นใจ

สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ พลัส (AIA CI Plus)

สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ แคร์ (AIA CI Care)

กลุ่มอุบัติเหตุ

บรรเทาความเดือนร้อนจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน

สัญญาเพิ่มเติม AI/RCC สัญญาเพิ่มเติม ADD/RCC และสัญญาเพิ่มเติม ADB/RCC

กลุ่มยกเว้นเบี้ยประกันภัย

บรรเทาภาระทางการเงินด้วยการยกเว้นเบี้ยประกันภัยของลูกหลานหรือตัวคุณเองเนื่องจากทุพพลภาพ โรคร้ายแรง หรือเสียชีวิต

สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (PB)

สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ผลประโยชน์ผู้ชำระเบี้ยประกันภัยเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง (AIA PBCI)

สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัย (WP)

สัญญาเพิ่มเติมสามารถแนบกับประกันชีวิตแต่ละแบบ

ดาวน์โหลด PDF

*กฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท เอไอเอ จำกัด

ปรึกษาและรับคำแนะนำเพื่อวางแผนทำประกันชีวิตได้ที่ ธนาคารกรุงเทพสาขาที่ให้บริการ หรือโทร.1333

บริษัท เอไอเอ จำกัด โทร. (66) 0 2353 8855 เว็บไซต์ www.aia.co.th
หมายเหตุ: กฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท เอไอเอ จำกัด

ปรึกษาและรับคำแนะนำเพื่อวางแผนทำประกันชีวิตได้ที่ ธนาคารกรุงเทพสาขาที่ให้บริการ หรือโทร.1333

บริษัท เอไอเอ จำกัด โทร. (66) 0 2353 8855 เว็บไซต์ www.aia.co.th

รับประกันชีวิตโดย บริษัท บริษัท เอไอเอ จำกัด

หมายเหตุ
  • กรณีชำระค่าเบี้ยประกันภัยรายเดือน ต้องชำระล่วงหน้า 2 เดือน ในครั้งแรก
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
  • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืนก่อนครบกำหนด ลูกค้าอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน
  • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ บริษัท เอไอเอ จำกัด
  • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
  • ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อเท็จจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อเท็จจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ