จุดเด่นบริการ

 • ค่าชดเชยรายวัน เมื่อเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล รวมทั้งกรณี Day Case
 • ค่าชดเชย 3 เท่าของผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน ต่อวัน กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.)
 • ค่าชดเชย 5 เท่าของผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้ารับการผ่าตัดโดยการวางยาสลบ หรือฉีดยาชาเข้าไขสันหลังโดยวิสัญญีแพทย์
 • ค่าชดเชย 25 เท่าของผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน เนื่องจากโรคร้ายแรงเฉียบพลัน 13 โรค
 • ค่าชดเชย 1 เท่าของผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล รวมกรณี Day Case ในกรณีมีค่าใช้จ่ายหมวดยากลับบ้าน
 • ค่าชดเชย 10 เท่า ของผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีเสียชีวิต

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ผลประโยชน์โดยย่อของสัญญาเพิ่มเติม AIA HB Extra
ต่อค่าชดเชยรายวัน 100 บาท

จำนวนผลประโยชน์ (บาท)

ค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล (รวมกรณี Day Case)

100 ต่อวัน (1X)

2. กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) สูงสุดไม่เกิน 365 วัน

300 ต่อวัน (3X)

ผลประโยชน์ของข้อ 1 และข้อ 2 รวมกันสูงสุดไม่เกิน 1,260 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

ผลประโยชน์พิเศษอื่นๆ
ข้อ 3 และข้อ 4 ชดเชยต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
ข้อ 5 ชดเชยต่อการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแต่ละครั้ง

3. กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน โดยมีการผ่าตัด*

500 (5X)

4. กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในเนื่องจากโรคร้ายแรงเฉียบพลัน 13 โรค**

2,500 (25X)

5. กรณีมีค่าใช้จ่ายหมวดยากลับบ้าน หลังจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (รวมกรณี Day Case)

100 ต่อครั้ง (1X)

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

1,000 (10X)


หมายเหตุ

 • X คือจำนวนเท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม AIA HB Extra
 • *ได้รับการผ่าตัดโดยการวางยาสลบ (Anesthesia) หรือฉีดยาชาเข้าไขสันหลัง (Spinal Anesthesia) โดยบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์นี้เพียงหนึ่งครั้ง ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
 • **ตามคำนิยามของสัญญาเพิ่มเติม AIA HB Extra โดยบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์นี้เพียงหนึ่งครั้ง ไม่ว่าจะเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงเฉียบพลันกี่โรคก็ตาม ต่อการเข้ารักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง และบริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์นี้ในกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในครั้งต่อๆ ไป เนื่องจากภาวะแทรกซ้อน หรือภาวะสืบเนื่องที่เกิดจากโรคเดียวกัน
โรคร้ายแรงเฉียบพลันที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติม AIA HB Extra
 1. กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด (Acute Heart Attack)
 2. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน (Major Stroke)
 3. การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ (Coronary Artery By-Pass Surgery)
 4. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก (Major Organs Transplantation or Bone Marrow Transplantation)
 5. โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง (Fulminant Viral Hepatitis)
 6. โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial Meningitis)
 7. แผลไหม้ฉกรรจ์ (Major Burn)
 8. ภาวะโคม่า (Coma)
 9. สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส (Viral Encephalitis)
 10. การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ (Open Heart Surgery for the Heart Valve)
 11. การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง (Major Head Trauma)
 12. การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า (Surgery to Aorta)
 13. โรคคาวาซากิที่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนของหัวใจ (Kawasaki Disease with Heart Complications)
ผลประโยชน์ Day Case สำหรับผู้เอาประกันที่มีสัญญาเพิ่มเติม AIA HB Extra
 1. การสลายนิ่ว (ESWL: Extracorporeal Shock Wave Liththotripsy)
 2. การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี (Coronary Angiogram / Cardiac Catheterization)
 3. การผ่าตัดต้อกระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens)
 4. การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง (Laparoscopic) ทุกชนิด
 5. การตรวจโดยการส่องกล้อง (Endoscope) ทุกชนิด
 6. การผ่าตัด หรือเจาะไซนัส (Sinus Operations)
 7. การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม (Excision Breast Mass)
 8. การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก (Bone Biopsy)
 9. การตัด (Amputation) นิ้วมือหรือนิ้วเท้า
 10. การเจาะตับ (Liver Puncture / Liver Aspiration)
 11. การเจาะไขกระดูก (Bone Marrow Aspiration)
 12. การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง (Lumbar Puncture)
 13. การเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด (Thoracentesis / Pleuracentesis / Thoracic Aspiration / Thoracic Paracentesis)
 14. การเจาะช่องเยื่อบุช่องท้อง (Abdominal Paracentesis / Abdominal Tapping)
 15. การขูดมดลูก (Curettage / Dilatation & Curettage / Fractional Curettage)
 16. การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก (Colposcope / Loop Diathermy)
 17. การรักษา Bartholin’s Cyst (Marsupialization of Bartholin’s Cyst)
 18. การรักษาโรคด้วยรังสีแกมม่า (Gamma Knife)
ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) ของสัญญาเพิ่มเติม AIA HB Extra

บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หากการเจ็บป่วยเกิดขึ้นในระยะเวลาต่อไปนี้

 • ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือหากมีการต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุนั้น แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง สำหรับการเจ็บป่วยใดๆ
 • ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือหากมีการต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุนั้น แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง สำหรับการเจ็บป่วย 4 โรค (ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่)
 • บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์กรณีเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในเนื่องจากโรคร้ายแรงเฉียบพลันตามคำนิยามที่กำหนดไว้ในสัญญาเพิ่มเติมนี้ สำหรับการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงเฉียบพลันหรือความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงเฉียบพลันที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติมนี้ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือหากมีการต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
ข้อยกเว้นบางส่วนของสัญญาเพิ่มเติม AIA HB Extra

บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์สำหรับการเข้าพักรักษาตัวที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก

 1. โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครอง ตามสัญญาเพิ่มเติมการตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
 2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง
 3. การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทำหมัน หรือการคุมกำเนิด
 4. การตรวจสุขภาพทั่วไป การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้น หรือการพักเพื่อการฟื้นฟูหรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ การตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเข้ารักษาในโรงพยาบาล การตรวจวินิจฉัย การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ ซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และค่าพยาบาลเฝ้าไข้พิเศษ
 5. การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทำเลสิค ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เพื่อช่วยในการมองเห็น หรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น
 6. การตรวจรักษาหรือผ่าตัดเกี่ยวกับฟันหรือเหงือก การทำฟันปลอม การครอบฟัน การรักษา รากฟัน อุดฟัน การจัดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน การใส่รากฟันเทียม ยกเว้นในกรณีจำเป็นอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ ทั้งนี้ ไม่รวมค่าฟันปลอมและการครอบฟันและการรักษารากฟันหรือใส่รากเทียม
 7. การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก
คุณสมบัติและเงื่อนไขผู้ขอเอาประกันภัย
 • อายุที่รับประกันภัย: 1 เดือน - 70 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย: ถึงอายุ 80 ปี หรือจนกระทั่งแบบประกันหลักสิ้นผลบังคับ
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย: ถึงอายุ 80 ปี หรือจนกระทั่งแบบประกันหลักสิ้นผลบังคับ
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดที่ซื้อได้ต่อรายชีวิต: ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท เอไอเอ จำกัด
 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย: รายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน / รายเดือน
อัตราเบี้ยประกันภัย
อัตราเบี้ยประกันภัยมาตรฐานรายปี ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 100 บาท อายุ 1 เดือน - 70 ปี (ขึ้นอยู่กับเพศ อายุของผู้สมัครเอาประกันภัย และงวดการชำระเบี้ยประกันภัย ซึ่งยังไม่รวมเบี้ยเพิ่มจากสุขภาพ)

อายุ (ปี)

ค่าเบี้ยประกันภัยรายปี (บาท)

เพศหญิง

เพศชาย

1 เดือน - 70

325 - 600

360 - 710


สัญญาเพิ่มเติมเป็นสัญญาประกันภัยที่มีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ซึ่งอาจต่ออายุได้ ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ ขั้นอาชีพ ประสบการณ์การจ่ายสินไหมทดแทนของบริษัท เป็นต้น สำหรับสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล อาจมีปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น อัตราเงินเฟ้อทางการแพทย์และค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

ปรึกษาและวางแผนทำประกันชีวิตได้ที่ ธนาคารกรุงเทพสาขาที่ให้บริการ หรือโทร.1333

บริษัท เอไอเอ จำกัด โทร. (66) 0 2353 8855 เว็บไซต์ www.aia.co.th

รับประกันชีวิตโดย บริษัท บริษัท เอไอเอ จำกัด

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืนก่อนครบกำหนด ลูกค้าอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ บริษัท เอไอเอ จำกัด
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่ บริษัท เอไอเอ จำกัด กำหนด
 • ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน