ความคุ้มครองและผลประโยชน์

เบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัยหลักจะได้รับการยกเว้น สำหรับกรมธรรม์เยาวชนในกรณีที่ผู้ชำระเบี้ยประกันภัยเสียชีวิต หรือทุพพลภาพทั้งหมดและตลอดกาลก่อนมีอายุครบ 60 ปี หรือก่อนที่เยาวชนมีอายุครบ 25 ปี แล้วแต่เวลาใดจะเกิดขึ้นก่อน

เมื่อเบี้ยประกันภัยหลักได้รับยกเว้น สัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ (ถ้ามี) ที่แนบอยู่กับกรมธรรม์นี้ จะยังคงมีผลบังคับอยู่หากยังมีการชำระเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ นั้นอยู่

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อยกเว้นบางส่วนของสัญญาเพิ่มเติม PB
 1. การทำร้ายร่างกายตนเอง
 2. การปฏิบัติทางทหารในขณะที่มีสงคราม
 3. ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ขับขี่อากาศยานใดๆ ยกเว้นกรณีเป็นผู้โดยสาร หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสายการบินพาณิชย์
คุณสมบัติและเงื่อนไขผู้ขอเอาประกันภัย
 • อายุที่รับประกันภัยของผู้ขอเอาประกัน (เยาวชน): 1 เดือน - 15 ปี
 • อายุที่รับประกันภัยของผู้ชำระเบี้ย: 20-50 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย: จนกระทั่งแบบประกันหลักครบกำหนดการชำระเบี้ยประกันภัย หรือผู้เอาประกันมีอายุครบ 25 ปี หรือผู้ชำระเบี้ยมีอายุครบ 60 ปี แล้วแต่เวลาใดจะเกิดขึ้นก่อน
อัตราเบี้ยประกันภัย
อัตราเบี้ยประกันภัยมาตรฐานรายปี อายุรับประกันของผู้ชำระเบี้ย 20-50 ปี (ขึ้นอยู่กับเพศและอายุของผู้สมัครเอาประกันภัยและผู้ชำระเบี้ย ระยะเวลาเอาประกันภัย ซึ่งยังไม่รวมเบี้ยเพิ่มจากขั้นอาชีพผู้ชำระเบี้ย)

อายุผู้ชำระเบี้ย (ปี)

อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี (บาท)

เพศหญิง

เพศชาย

20 - 50

ขึ้นกับระยะเวลาเอาประกันภัย*


*โดยคำนวณระยะเวลาปีที่คุ้มครองโดยใช้ตัวเลขที่น้อยที่สุด

 1. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์หลัก
 2. นำ 25 ลบอายุผู้เยาว์
 3. นำ 60 ลบอายุผู้ชำระเบี้ยประกัน

ปรึกษาและวางแผนทำประกันชีวิตได้ที่ ธนาคารกรุงเทพสาขาที่ให้บริการ หรือโทร.1333

บริษัท เอไอเอ จำกัด โทร. (66) 0 2353 8855 เว็บไซต์ www.aia.co.th

รับประกันชีวิตโดย บริษัท บริษัท เอไอเอ จำกัด

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืนก่อนครบกำหนด ลูกค้าอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ บริษัท เอไอเอ จำกัด
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่ บริษัท เอไอเอ จำกัด กำหนด
 • ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน