ความคุ้มครองและผลประโยชน์

เบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัยหลักจะได้รับการยกเว้น สำหรับกรมธรรม์เยาวชน ในกรณีที่ผู้ชำระเบี้ยประกันภัยเสียชีวิตก่อนมีอายุครบ 80 ปี หรือได้รับการวินิจฉัยและหรือยืนยันจากแพทย์เป็นครั้งแรกในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ว่าเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรงที่ให้ความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ และก่อนที่เยาวชนมีอายุครบ 25 ปี

ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์

1. กรณีผู้ชำระเบี้ยประกันภัยเสียชีวิต

ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัยหลัก

2. กรณีผู้ชำระเบี้ยเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระดับรุนแรง 40 โรค


เมื่อเบี้ยประกันภัยหลักได้รับยกเว้น สัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ (ถ้ามี) ที่แนบอยู่กับกรมธรรม์นี้ จะยังคงมีผลบังคับอยู่หากยังมีการชำระเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ นั้นอยู่

ข้อมูลเพิ่มเติม

โรคร้ายแรงที่ให้ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม AIA PBCI
ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) ของสัญญาเพิ่มเติม AIA PBCI
สัญญาเพิ่มเติมนี้จะไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติมนี้ ที่เกิดขึ้นภายใน 60 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือหากมีการต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ให้นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
ข้อยกเว้นบางส่วนของสัญญาเพิ่มเติม AIA PBCI
 1. สัญญาเพิ่มเติมนี้มีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเพิ่มเติม
 2. ความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงหรือโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือก่อนวันที่ให้มีการต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง เว้นแต่ผู้ชำระเบี้ยประกันภัยได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว
 3. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 4. โรคร้ายแรงอันเป็นผลสืบเนื่องจากการติดเชื้อเอชไอวีหรือโรคเอดส์
 5. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ชำระเบี้ยประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้
คุณสมบัติและเงื่อนไขผู้ขอเอาประกันภัย
 • อายุที่รับประกันภัยของผู้ขอเอาประกัน (เยาวชน): 1 เดือน - 15 ปี
 • อายุที่รับประกันภัยของผู้ชำระเบี้ย: 20-70 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย: จนกระทั่งแบบประกันหลักครบกำหนดการชำระเบี้ยประกันภัย หรือผู้เอาประกันมีอายุครบ 25 ปี หรือผู้ชำระเบี้ยมีอายุครบ 80 ปี
อัตราเบี้ยประกันภัย
อัตราเบี้ยประกันภัยมาตรฐานรายปี อายุรับประกันของผู้ชำระเบี้ย 20-70 ปี (ขึ้นอยู่กับเพศและอายุของผู้สมัครเอาประกันภัยและผู้ชำระเบี้ย ระยะเวลาเอาประกันภัย ซึ่งยังไม่รวมเบี้ยเพิ่มจากขั้นอาชีพผู้ชำระเบี้ย)

อายุผู้ชำระเบี้ย (ปี)

อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี (บาท)

เพศหญิง

เพศชาย

20 - 70

ขึ้นกับระยะเวลาเอาประกันภัย*


*โดยคำนวณระยะเวลาปีที่คุ้มครองโดยใช้ตัวเลขที่น้อยที่สุด

 1. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันของกรมธรรม์หลักที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบอยู่
 2. นำ 25 ลบอายุของผู้เอาประกันภัย (ผู้เยาว์)
 3. นำ 80 ลบอายุผู้ชำระเบี้ยประกัน

ปรึกษาและวางแผนทำประกันชีวิตได้ที่ ธนาคารกรุงเทพสาขาที่ให้บริการ หรือโทร.1333

บริษัท เอไอเอ จำกัด โทร. (66) 0 2353 8855 เว็บไซต์ www.aia.co.th

รับประกันชีวิตโดย บริษัท บริษัท เอไอเอ จำกัด

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืนก่อนครบกำหนด ลูกค้าอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ บริษัท เอไอเอ จำกัด
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่ บริษัท เอไอเอ จำกัด กำหนด
 • ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน