รับฟรี e-Voucher มูลค่า 2,000 บาท

รับฟรี Magic e-Voucher by Central Group มูลค่า 2,000 บาท สำหรับลูกค้าสินเชื่อบัวหลวงพูนผล 200 ท่านแรก ที่อนุมัติและเบิกใช้วงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่ 1 ม.ค. 66 - 30 มิ.ย. 66

รายละเอียดและเงื่อนไข

รายละเอียดและเงื่อนไขการรับของสมนาคุณ
  • จำกัดสำหรับผู้กู้หลัก 1 คน/1 สิทธิ/หลักประกัน รวมเป็นเงิน 2,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ 
  • สำหรับลูกค้าสินเชื่อบัวหลวงพูนผล บ้านแลกเงิน, สินเชื่อบัวหลวงพูนผล ได้เพิ่ม และสินเชื่อบัวหลวงพูนผลกรีน 200 ท่านแรก (เฉพาะผู้กู้หลัก) ที่อนุมัติและเบิกใช้วงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปตั้งแต่ 1 ม.ค. 66 - 30 มิ.ย. 66 
  • ธนาคารจะส่ง SMS แจ้งผลสิทธิการรับ Magic e-Voucher by Central Group ให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขภายใน 120 วันทำการ หลังจากจดจำนองเรียบร้อยแล้ว
  • ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขจะได้รับ Magic e-Voucher by Central Group มูลค่า 2,000 บาท โดยกดรับสิทธิได้ที่เมนู “ไลฟ์สไตล์ สิทธิพิเศษ” บนโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ตั้งแต่ 15 เม.ย. 66 - 31 ต.ค. 66 เท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าลูกค้าสละสิทธิ
  • เมื่อกดรับสิทธิแล้ว สามารถตรวจดูได้ที่ “สิทธิพิเศษของคุณ” ในเมนู “ไลฟ์สไตล์ สิทธิพิเศษ” และใช้สิทธิได้ถึง 31 ธ.ค. 66
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน โอนหรือทอนเป็นเงินสดได้ ขอคืนส่วนลดได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
     

รายละเอียดเงื่อนไขสิทธิประโยชน์เป็นไปตามที่ธนาคารและบริษัท เซ็นทรัล เพย์เม้นท์ จำกัด กำหนด
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สาขาธนาคารกรุงเทพ หรือโทร.1333

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ