4 เรื่องต้องรู้ ก่อนขอสินเชื่อ

เกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อ

เตรียมความพร้อมก่อนสมัครสินเชื่อบ้านบัวหลวง โดยศึกษาเกณฑ์ในการอนุมัติสินเชื่อ เพื่อให้มั่นใจว่าการสมัครสินเชื่อของคุณจะราบรื่นไร้ปัญหา

 

 • ผู้สมัครสินเชื่อต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป โดยสามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้สูงสุด 30 ปี (เฉพาะพนักงานประจำ
  สูงสุด 35 ปี) ทั้งนี้เมื่อนำอายุของผู้สมัครรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระหนี้แล้วจะต้องไม่เกิน 65 ปี
 • คุณจะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุดประมาณ 80-90% ของราคาประเมิน หรือ 100% ของยอดสินเชื่อที่เหลือหากเป็นกรณีทำ รีไฟแนนซ์
ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อ
 • ยื่นคำขอสินเชื่อที่สาขาธนาคาร 
  คุณสามารถยื่นคำขอสินเชื่อพร้อมเอกสารประกอบได้ที่สาขาธนาคารที่คุณสะดวก เจ้าหน้าที่จะพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้นจากข้อมูลของคุณ เช่น รายได้ ค่าใช้จ่ายครอบครัว หนี้สินอื่นๆ เพื่อประเมินความสามารถในการผ่อนชำระคืนเงินกู้ของคุณ
 • ส่งใบคำขอสินเชื่อพร้อมเอกสารประกอบเพื่อรอการพิจารณาอนุมัติ 
  เจ้าหน้าที่สาขาจะส่งใบคำขอสินเชื่อของคุณพร้อมเอกสารประกอบคำขอสินเชื่อไปที่ศูนย์สินเชื่ออุปโภคบริโภค เพื่อพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ โดยพิจารณาจาก 
  • วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ
  • คุณสมบัติผู้ขอกู้
  • ประวัติทางการเงิน
  • ความสามารถในการผ่อนชำระสินเชื่อ
  • ประเภทและมูลค่าของหลักประกัน
    

เจ้าหน้าที่ส่วนประเมินหลักทรัพย์จะติดต่อคุณเพื่อนัดหมายเข้าไปประเมินมูลค่าหลักประกัน ตามวันและเวลาที่คุณสะดวก ภายใน 7 วันทำการ หลังจากที่คุณได้ยื่นใบคำขอสินเชื่อแล้ว

 • แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

ธนาคารจะติดต่อและแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้คุณทราบภายใน 3-10 วันทำการ นับจากวันที่คุณยื่นใบคำขอสินเชื่อ เพื่อเตรียมนัดวันทำนิติกรรมสัญญาและจำนอง

 • ทำสัญญากู้เงิน และสัญญาจดจำนอง

หากคุณได้รับอนุมัติสินเชื่อ ธนาคารจะนัดหมายคุณเพื่อทำสัญญากู้เงิน สัญญาจดจำนอง ณ สำนักงานที่ดินในเขตท้องที่ที่โฉนดที่ดิน หรือหลักประกันจดทะเบียนไว้ กรณีมีผู้กู้ร่วม หรือผู้ค้ำประกัน ผู้กู้และผู้กู้ร่วมทุกคนจะต้องร่วมลงนามในสัญญาทุกฉบับ คุณควรเตรียมค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าธรรมเนียมโอน ค่าธรรมเนียมจดจำนอง ค่าอากรแสตมป์มาในวันทำสัญญา โดยเจ้าหน้าที่ธนาคารจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในวันที่นัดหมาย

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการอนุมัติสินเชื่อ กรุณาเตรียมเอกสารที่จำเป็นในการขอสินเชื่อให้ครบถ้วน 


เอกสารสำหรับผู้กู้ทุกประเภท

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ 
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กรณีประกอบวิชาชีพเฉพาะ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ทุกใบ) 


เอกสารแสดงรายได้ กรณีผู้กู้/ผู้กู้ร่วมเป็นพนักงานหรือข้าราชการ

 • ต้นฉบับหนังสือรับรองเงินเดือน (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • ต้นฉบับสลิปเงินเดือนล่าสุด และสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่รับเงินเดือน
 • สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปี (กรณีรับเงินเดือนเป็นเงินสด)


เอกสารแสดงรายได้ กรณีผู้กู้/ผู้กู้ร่วมเป็นเจ้าของกิจการ

 • สำเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท (ทะเบียนพาณิชย์/การค้า/หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนผู้ถือหุ้น) (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงกระแสการเงินของบริษัท เช่น บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน วงเงินเบิกเกินบัญชี เป็นต้น ย้อนหลัง 6 เดือน
 • งบการเงินปีล่าสุด หรือสำเนารายการแสดงภาษีเงินได้ประจำปี ปีล่าสุด


เอกสารหลักประกันในการขอสินเชื่อ

 • สำเนาโฉนดที่ดิน/สำเนาเอกสารกรรมสิทธิ์ห้องชุด
 • สำเนาเอกสารสัญญาจะซื้อจะขาย 
 • เอกสารหลักฐานการชำระเงินดาวน์ 
 • แผนที่แสดงที่ตั้งหลักประกัน 


เอกสารหลักประกันในการขอสินเชื่อ  (เพิ่มเติมกรณีปลูกสร้าง/ต่อเติม/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย)

 • สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร/ปรับปรุงอาคาร
 • สำเนาพิมพ์เขียว (แบบแปลนก่อสร้าง)
 • สำเนาสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ขอสินเชื่อ 


เอกสารหลักประกันในการขอสินเชื่อ (เพิ่มเติมกรณีรีไฟแนนซ์)

 • สำเนาสัญญาจำนอง และข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนอง
 • สำเนาสัญญากู้เงิน
 • สำเนาใบเสร็จการผ่อนชำระหนี้ย้อนหลัง 3 เดือน


เอกสารแสดงฐานะทางการเงินและภาระหนี้สิน

 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารแสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่นๆ เช่น โฉนดที่ดิน ห้องชุด พันธบัตร ใบหุ้น เอกสารสัญญาแสดงสิทธิการเช่า ฯลฯ 
 • สำเนาสัญญากู้ยืมเงิน/สัญญาเช่าซื้อ/สัญญาจำนอง และเอกสารหลักฐานการชำระหนี้ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการขอสินเชื่อ

 

สินเชื่อบ้านบัวหลวง

สินเชื่อ

บัวหลวง

พูนผล

สินเชื่อ

บัวหลวง

สานฝัน

สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยทุกประเภท

สินเชื่อเพื่อปลูกสร้าง/ ต่อเติม/ตกแต่ง/ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

สินเชื่อเพื่อ

รีไฟแนนซ์

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

สินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน

จัดสรรในโครงการที่ธนาคาร

ให้การสนับสนุน (Post Finance)

สินเชื่อเพื่อซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคารกรุงเทพสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย

ค่าธรรมเนียม

ประเมินหลัก

ประกัน

 

3,000 บาท (ไม่รวม VAT)


แล้วแต่โครงการ


ยกเว้นค่าประเมิน
หลักประกัน


3
,000 บาท (ไม่รวม VAT)


3
,000 บาท (ไม่รวม VAT)

กรณีชำระ

หมดก่อน 3 ปี

(รีไฟแนนซ์)

 

หากชำระหมดก่อน 3 ปี คิดค่าปรับ 3% ของภาระหนี้คงค้าง

 

 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ผู้ซื้อบ้านควรเตรียมค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้


 • ค่าใช้จ่ายสำหรับซื้อบ้าน 
  • เงินมัดจำที่จะชำระในวันทำสัญญาจะซื้อจะขาย
  • เงินดาวน์
  • ค่านายหน้า (ถ้ามี)
  • ค่าใช้จ่ายในการขนย้าย
  • ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทนายความต้องชำระเพื่อดำเนินการแทน (เช่น ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานจากสำนักงานที่ดิน หรือกระทรวงพาณิชย์ ค่าจดทะเบียน ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น)  
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับธนาคาร 
  • ค่าอากรแสตมป์
  • ค่าธรรมเนียมในการประเมินหลักประกัน
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดิน 
  • ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ 2% ของราคาประเมิน
  • ค่าธรรมเนียมการจดจำนอง 1% ของมูลจำนอง
 • เบี้ยประกันภัย 

  • เบี้ยประกันอัคคีภัย
  • เบี้ยประกันคุ้มครองเครดิตโฮมเฟิสต์ (บริษัทประกันจะรับภาระสินเชื่อแทนในกรณีผู้ซื้อเสียชีวิตหรือทุพลภาพ)

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ