หุ้นกู้ บมจ.ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่

โอกาสการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ทั้งนี้ หุ้นกู้ของ บมจ.ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ “BBB/Negative” โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด (ณ วันที่ 26 กันยายน 2562)

หุ้นกู้

อัตราดอกเบี้ย
(จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน)

ครบกำหนดไถ่ถอน

หุ้นกู้ บมจ.ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่
ครั้งที่ 1/2562 อายุ 3 ปี

[4.50]% ต่อปี

ปี พ.ศ. 2565


จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท

คาดว่าจะเปิดจองซื้อวันที่ 17-18 และ 21 ตุลาคม 2562 ที่สาขาธนาคารกรุงเทพ (ยกเว้นสาขาไมโคร)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บัวหลวงโฟน โทร.1333

คำเตือน
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน
  • ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th

หมายเหตุ
  • อยู่ระหว่างยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนกับ ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้
  • การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
  • เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน


เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน